Eksempel fra Fyns Amt: Hvad koster det pr. kg. kvælstof?

Fyns Amt havde i 2006 gennemført 15 projekter under VMPII. Projekterne er på mellem 10 og 113 ha, hvilket er repræsentativt for de gennemførte projekter i landet som helhed.

Fyns Amt havde i 2006 gennemført 15 projekter under VMPII. Projekterne er på mellem 10 og 113 ha, hvilket er repræsentativt for de gennemførte projekter i landet som helhed.
Fyns Amt har for egne projekter anskueliggjort omkostningerne i relation til kvælstoffjernelsen i projektområderne og sammenlignet disse med udgifterne til kvælstoffjernelse i Fynske rensningsanlæg.
Flere af projekterne blev overvåget af DMU med henblik på undersøgelse af den faktiske kvælstoftilbageholdelse. De fynske projekter der overvåges tilbageholder i gennemsnit 194 kg N/ha om året.
Udgifterne til projekterne kan opgøres som en statsandel og en egenfinansiering fra amtet. Staten har i gennemsnit bidraget med 31.000 kr./ha til projekterne. Fyns Amt har selv bidraget med ca. 21.300 kr/ha. Disse midler dækker omkostningerne til lodsejererstatninger og anlægsarbejde. Her ud over kommer en række udgifter til projektering, administration, arkæologisk overvågning, tinglysning, jordkøb og jordfordeling, der ligeledes er afholdt af staten og amtet. Nogle få projekter har opnået tilskud fra EU-LIFE-midler og private fonde.
Projekterne er efter gennemførelse permanente og tinglyses på ejendommene, og udgifterne efter gennemførelse er minimale. Det er derfor i praksis svært at udregne udgifterne til kvælstoffjernelsen. Men antages det at udgifterne til erstatning og anlæg, skulle belånes over 20 år med 4 % i rente, bliver udgiften til fjernelse af 1 kg N ca. 20 kr.
Til sammenligning er udgifterne til fjernelse af 1 kg N på et fynsk rensningsanlæg 326 kr.