Finansiering

Der findes forskellige muligheder for tilvejebringelse af midler til genopretning af vådområder.

På skov- og Naturstyrelsens hjemmeside er der en guide til de forskellige tilskudsformer. I forhold til vådområdeindsatsen skal særlig fremhæves:

Midler til vådområder under landdistriktsprogrammet
Som led i aftalen mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening den 27. november 2009 er der under landdistriktsprogrammet særlige ordninger for vådområder. Det er væsentligt at bemærke, at ordningerne ikke er de samme for kommunale og private projekter.

Vandløbsrestaureringsmidler
Under landdistriktsprogrammet findes særlige ordninger til restaurering af vandløb. Læs mere om ordningen på NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside .

LIFE Nature projekter
I det omfang vådområdeprojektet er lokaliseret i internationalt naturbeskyttelsesområde (Habitatområde og/eller Fuglebeskyttelsesområde) er det muligt at ansøge EU Kommissionen om midler fra LIFE+ programmet. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at et projekt ikke kan modtage støtte fra flere EU ordninger samtidigt til de samme arealer. Det er naturligvis for at undgå dobbelt kompensation.

Projekter der indsendes til EU skal overholde helt bestemte kriterier og ansøgningen skal ske på bestemte formular – se LIFE hjemmesiden . Projekternes hovedformål skal være, at bidrage til at opnå en gunstig bevaringsstatus for bestemte naturtyper og bestemte dyrearter, der er udpegningsgrundlag for det internationale naturbeskyttelsesområde.

Ansøgning om LIFE midler kræver et grundigt forarbejde, og der skal argumenteres nøje for at projektet kan realiseres. I realiteten betyder det, at vådområdeprojektets tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelse skal være gennemført og danne grundlag for en vurdering af projektets gennemførlighed.

Eksempler på LIFE-projekter i Fyns Amt
LIFE programmet støtter etableringen af et vådområde på ca. 350 ha langs Odense Å. De sidste dele af projektet realiseres i 2010. Projektet tilgodeser en række dyrearter tilknyttet vandløbet samt en række naturtyper tilknyttet ådalen. Vådområdet skal tilbageholde en del af det kvælstof, der i dag strømmer til Odense Fjord. Fjorden er også internationalt naturbeskyttelsesområde og fjordens naturinteresser varetages således også i LIFE projektet. Projektet har sin egen hjemmeside .

LIFE programmet har støttet etableringen af vådområde i Nørreballe Nor. Her har Fyns Amt tilvejebragt midler til at forbedre vandkvaliteten i Tryggelev Nor, der er recipient for afstrømningen fra oplandet til Nørreballe Nor. Projektet er målrettet mod at bidrage til at opnå en gunstig bevaringsstatus for kystlagunen (Tryggelev Nor) og en række fuglearter, der lever i området. Projektperioden er 2002 – 2006 og projektet er mere udførlig beskrevet på hjemmesiden.

Medfinansiering fra danske fonde
I nogle vådområdeprojekter har lodsejerne ønsket at sælge hele projektområdet og myndighederne forsøger her efterfølgende at afhænde arealet samlet, f.eks. til en fond. I Danmark arbejder flere fonde for naturbevarende formål og disse fonde er interessante i forhold til den fremtidige forvaltning af vådområderne.

Eksempel fra Fyns Amt: Fugleværnsfondens køb af Nørreballe Nor
I Nørreballe Nor har Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk Forening købt hele vådområdet hen over en jordfordelingssag. Fugleværnsfonden har haft en særlig interesse i dette køb, da Fugleværnsfonden dermed næsten kunne fordoble udstrækningen af fuglereservatet i Tryggelev Nor. Muligheden for at Fugleværnsfonden kunne købe Nørreballe Nor opstod tidligt i projektforløbet og har omfattet et langstrakt forhandlingsforløb mellem fonden og de implicerede myndigheder.

Eksempel fra Nordjyllands Amt: Aage V. Jensen Fondens økonomisk bidrag til Vilsted Sø
I forbindelse med den ejendomsmæssige forundersøgelse blev lodsejerne spurgt til deres holdning omkring ejerskab af søen. Hovedparten syntes det skulle overgå til staten eller lignende. Efterfølgende blev det aftalt, at ca. 855 hektar af projektområdet, inklusiv 25 hektar arronderingsarealer, opkøbes af Aage V. Jensens Fonde . 83 hektar forbliver i privat eller kommunalt eje. Foruden opkøb af området til en pris, der giver balance i jordfordelingen sammen med VMPII midlerne og amtets medfinansiering, vil Aage V. Jensens Fonde donerer penge til øgede udgifter til anlægsarbejderne, udstillingshus/storshelter, indkøb af 2 handicapbåde og penge til 1-2 fugletårne. Hvis Fonden ikke var gået ind i projektet, var realisering af projektet meget tvivlsom.

Eksempel fra Århus Amt: Aage V. Jensens Fondes bidrag til Vorup Enge og Gudenådalen
Aage V. Jensens Fonde har givet direkte økonomisk tilskud til projektet og erhvervet arealerne. Fondene har desuden bidraget med rekreative faciliteter i form af tre fugletårne, en undervisningspavillon samt en gangbro over Gudenåen. Uden fondenes tilskud var projektet højst sandsynlig ikke blevet realiseret.

Det er af stor betydning, at fondene overtog arealerne. Udover at det sikrer ejerskabet (lodsejerne ønskede ikke at beholde jorden), sikrer det en optimal naturpleje og en sammenhængende og hensigtsmæssig drift af hele området fremover.
Samarbejdet mellem fondene og amtet har været ukompliceret og fungeret upåklageligt. Fondene lægger stor vægt på naturgevinsten, og på at forbedre de rekreative muligheder under hensyntagen til naturen.

Fondene har efterfølgende givet tilsagn om medfinansiering til flere vådområder i Gudenådalen. Betingelsen er bl.a. at fondene erhverver arealerne.