Tinglysning

Kravet om tinglysning gælder for både private og offentligt ejede arealer, og uanset hvilken type kompensation ejeren har modtaget.

Kravet om tinglysning gælder for både private og offentligt ejede arealer, og uanset hvilken type kompensation ejeren har modtaget. Tinglyste aftaler er bindende for både ejeren og indehavere af rettigheder over ejendommen. Projektejer skal sørge for at få tinglyst aftalerne og skal stå som anmelder og påtaleberettiget.
Høring af panthavere
Panthaverne skal høres, når der sker en forringelse af pantet. Projektejer må skønne, om restriktionerne på den enkelte lodsejers areal indebærer en sådan forringelse. I skønnet kan indgå en vurdering af, hvor indgribende de pålagte restriktioner er, det berørte areals størrelse i forhold til den samlede ejendom, samt beløbets størrelse i forhold til ejendommens samlede belåning. Som hovedregel vil udbetaling af en kontanterstatning indebære, at høring er obligatorisk.
Høringen har til formål at orientere panthaverne om deklarationen og kontanterstatningen og sikre, at lodsejeren ikke på et senere tidspunkt får vanskeligheder med sine panthavere.
Sekundært kan høringen resultere i, at panthaverne accepterer deklarationen og at den lyses med prioritet forud for pantegælden. Man vil dog sjældent vælge denne løsning. Det skyldes, at gevinsten ved prioritetsændringer ikke i praksis har en betydning, som modsvarer udgift forbundet med lysningen.
Det er normalt projektejer, som forestår høringen. I tilfælde, hvor lodsejeren er deltager i en jordfordeling, er det FERV. Høringen kan ske ved, at deklarationen sendes til panthaverne til orientering med anmodning om en tilkendegivelse af, om panthaverne ønsker hele eller dele af kontanterstatningen udbetalt i prioritetsorden til nedbringelse af pantegælden.
Kommunens godkendelse
Ifølge planlovens § 42 skal kommunen godkende deklarationer, der har et indhold, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan, før de kan tinglyses. Inden tinglysningen bør man forelægge kommunen alle servitutter til påtegning af, om de kræver denne godkendelse.
Tinglysning af vådområder
De rådighedsindskrænkninger, der skal tinglyses i forbindelse med etablering af vådområder, skal være i overensstemmelse med de bekendtgørelser der ligger til grund for projektet. Der udfærdiges normalt en såkaldt vådområdedeklaration, der beskriver de rådighedsindskrænkninger, der pålægges arealet.
Vådområdedeklarationen vil indeholde krav om, at arealer inden for projektområdet efter projektgennemførelse permanent skal henligge som vådområde. Derudover kan der være en række andre betingelser (f.eks. Bekendtgørelse om anlæg af vådområder ):
• Arealet må ikke dyrkes med energipil eller andre afgrøder. Naturlig plantevækst på arealet kan anvendes til græsning, høslæt, rørskær eller lignende.
• Arealet må ikke tilføres handels- og husdyrgødning, pesticider, kalk eller andre hjælpemidler.
• Arealet må ikke omlægges.
• Græssende husdyr må ikke fodres med tilskudsfoder på arealerne.
• Der må ikke udsættes ænder på arealet.
Det bør også tinglyses, at ejeren skal tåle anlægsarbejde i forbindelse med genopretningen af vådområdet.
Tinglysning af aftaler under landdistriktsprogrammet
Bestemmelserne for udnyttelsen af arealerne i den periode, for hvilket tilsagnet er meddelt, skal tinglyses som servitut på de berørte ejendomme. Indholdet af deklarationen afhænger af foranstaltningen, som tilsagnet meddeles for.
Aftaler under landdistriktsprogrammet tinglyses efter bestemmelserne i de gældende bekendtgørelser omhandlende genopretning af vådområder. Det drejer sig om Bekendtgørelse om anlæg af vådområder og Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder .
Formelle krav ved tinglysning
Indgåelse af aftaler med lodsejerne skal ske, inden projektejer igangsætter anlægsarbejdet. Lodsejeren skal både tiltræde og underskrive aftalen og en særskilt deklaration med de rådighedsindskrænkninger, der skal tinglyses på ejendommen. Det kan være praktisk at få begge underskrifter på en gang. Alternativt kan deklaration være del af aftalen, hvorved der kun behøves en underskrift. Deklarationen kan udformes som en samlet deklaration for alle de ejendomme og arealer, den skal omfatte i projektområdet. Herved kan der eventuelt spares tinglysningsafgift, dvs. xx antal lodsejere gange 1400 kr. Det kan være nødvendigt at lave to dokumenter, hvis f.eks. en mindre del af lodsejerne samtidig har accepteret etablering af en sti på deres ejendom.
Deklarationen bør sendes til tinglysning, så snart den er tiltrådt af alle lodsejerne, og der er sikkerhed for projektets gennemførelse. Er lodsejeren med i jordfordelingen, sker tinglysningen i forbindelse med tinglysningen af jordfordelingskendelsen og den efterfølgende berigtigelse af jordfordelingen. I nogle projekter indgår både jordfordeling og kontanterstatning som kompensationsmidler. Her sikrer den obligatoriske tinglysning af jordfordelingskendelsen straks efter skæringsdagen mod, at de omhandlede ejendomme i forbindelse med afhændelse kan slippe fri af betingelse om tinglysning af vådområdedeklaration. Men en underskrevet deklaration i forbindelse med aftale om kontanterstatning binder derimod med sikkerhed kun nye ejere, når den er tinglyst. Derfor må det stærkt anbefales at lade det ske snarest muligt efter skæringsdagen.
Af aftaledokumentet skal fremgå:
• Projektejer står som anmelder.
• Berørte matrikelnumre, evt. med kortskitse.
• Rådigheds-indskrænkningerne nævnt XXX eller de rådigheds-indskrænkninger, der følger af en aftale under landditriktsprogrammet.
• Bemyndigelse til projektejer om at lade aftalen tinglyse.
• Bestemmelser om hvilken vandstand ejeren skal tåle o.l., samt andre konkrete forhold om projektet.
Af aftaledokumentet kan fremgå:
• Bestemmelser om den økonomiske kompensation til lodsejeren (kompensationen frigives, når aftalen er tinglyst).
• Bestemmelser om at lodsejeren ikke må foretage noget på arealet, som kan hindre/besværliggøre projektet, indtil det bliver gennemført.
• Adgangsret for offentligheden og projektejer.
• Andet.
Eksempler på lodsejeraftaler og deklarationer fra Vejle Amt

Nedenstående eksempler er fra VMPII projekter og aftaleteksterne skal i forbindelse med nye projekter naturligvis tilrettes de gældende bekendtgørelser om genopretning af vådområder.