Eksempel fra Sønderjyllands Amt: Ekspropriationsforløb ved Sønderåprojektet.

VMPII vådområdeprojektet for Sønderådalen, som omfatter 252 hektar fordelt på 52 lodsejere blev realiseret i 2002. Projektforslag blev fremlagt, og der blev afholdt offentligt møde i perioden juli – september 2002.

VMPII vådområdeprojektet for Sønderådalen, som omfatter 252 hektar fordelt på 52 lodsejere blev realiseret i 2002. Projektforslag blev fremlagt, og der blev afholdt offentligt møde i perioden juli – september 2002.
I forbindelse med gennemførelse af jordfordeling og forhandling med lodsejere, der ikke var omfattet af jordfordeling, blev der frem til marts 2002 indgået frivillige aftaler med 45 lodsejere omfattende 245 hektar projektareal. Der blev herefter politisk besluttet, at naturbeskyttelseslovens og vandløbslovens virkemidler om ekspropriation og taksation skulle tages i brug med henblik på at realisere projektet.
Inden der blev afholdt åstedsforretning den 15. maj 2002, var det lykkedes at indgå aftale med yderligere 3 lodsejere, således der resterende 4 lodsejeraftaler omfattende 3 hektar. Af de 4 lodsejeres arealer var det ene placeret midt i projektområdet, mens de 3 var placeret ved projektområdets opstrøms og nedstrøms afgrænsning.
Ved åstedsforretningen lykkedes det at indgå aftale om arealet midt i projektområdet, hvilket sikrede, at der kunne gennemføres et stort sammenhængende projekt uden at gennemføre ekspropriationen. Det blev derfor besluttet, at reducere projektområdet med det areal på cirka 2 hektar, som tilhører de 2 lodsejere, der ikke ønskede at indgå aftale.
På den opstrøms rand blev projektgrænsen ligeledes justeret. Her blev arealet, der var omfattet af åstedsforretningen overflyttet til det opstrømsliggende VMPII-projektområde, hvor lodsejeren også ejede projektarealer. Det såkaldte Sønderå Opstrøms projekt blev realiseret i 2003 efter indgåelse af frivillige aftaler med samtlige lodsejere.