Eksempel fra Vejle Amt: Om ekspropriation – den sidste udvej

På skæringsdagen for en jordfordeling ændres ejendomsforholdene i overensstemmelse med de indgåede aftaler, og det påhviler den projektansvarlige at betale det samlede værditabsbeløb fra lodsejerforhandlingerne til FERV’s videre udredning overfor lodsejerne.

På skæringsdagen for en jordfordeling ændres ejendomsforholdene i overensstemmelse med de indgåede aftaler, og det påhviler den projektansvarlige at betale det samlede værditabsbeløb fra lodsejerforhandlingerne til FERV’s videre udredning overfor lodsejerne.
Et forsøg på udsættelse af skæringsdatoen kan blive fatalt for projektet, fordi det er en ændring af aftalevilkårene, så den enkelte ikke længere er bundet.
I den situation er det muligt at benytte ekspropriation. Det skete i projekt Ødis Sø. Ekspropriation sker efter reglerne i Naturbeskyttelsesloven, nærmere bestemt kap. 6, Fredning , idet Fredningsnævnets kompetence ligger hos Amtsrådet. Bestemmelserne om afholdelse af offentligt møde må nøje overvejes i relation til det hidtidige proceduremæssige forløb af vådområdeprojektet.
Eksempel: Ødis Sø
I Ødis projektet var der tidligere afholdt offentligt møde. Der var aftaler med alle lodsejere på nær en enkelt, som dog via sin konsulent havde givet mundtligt tilsagn. Alle godkendelser var givet, og entreprenøren var valgt.
6 uger før skæringsdagen blev der stillet nye krav fra omtalte lodsejer for underskrift på en aftale. Kravene ville ændre forudsætningerne for godkendelserne og for tilskud til projektet så meget, at hele projektet kom i alvorlig fare for at strande. Sagen blev behandlet på møde i Udvalget for Teknik og Miljø den 1. august 2001, på Økonomiudvalgsmøde den 6. august og Amtsrådsmøde den 17. august, hvilket er ekstraordinært hurtigt, men påkrævet da skæringsdagen var 1. september 2001.
Beslutningen var entydig klar:
• Den forudgående offentlighed findes tilstrækkelig til, at der kan træffes afgørelse i sagen.
• Amtet bør bruge ekspropriationsmuligheden for ikke at miste troværdighed, da aftaler og borgerstemning helt overvejende er for realisering af projektet.
• Amtsrådet eksproprierer i fornødent omfang, dvs. ret til anlæggelse af ca. 450 m åbent vandløb. Erstatningen fastsættes til det af landbrugsforeningen anbefalede beløb på 25.000 kr.

Gravning i gang efter velgennemført ekspropriation. Foto: Vejle Amt.