MVJ-aftaler

De nuværende MVJ ordninger under landdistriktsprogrammet indeholder en særlig MVJ- ordning om genopretning af vådområder. Ordningen administreres af Direktoratet for FødevareErhverv.

Medfinansiering

Det er ikke muligt for projektejer at med- og/eller egenfinansiere MVJ-ordningerne. Det ville ændre aftalen til en almindeligt MVJ-aftale, som ikke kan benyttes ved genopretning af vådområder. Projektejeren kan kun give selvstændig kompensation for driftstab, der opstår som følge af betingelser, der ikke er fastsat i MVJ-aftalerne.

Administration

MVJ-aftaler i vådområder administreres fra 1. januar 2007 af Direktoratet for FødevareErhverv. Direktoratet meddeler tilsagn eller afslag og står for udbetalingen. Desuden er det Direktoratet for FødevareErhverv, som varetager beslutning om bortfald og tilbagebetaling af tilskud, og godkender konverteringer af eksisterende MVJ-aftaler, så de kan gælde i de nye vådområder. Direktoratet skal desuden godkende, hvis arealer udgår af MVJ-tilsagn som led i gennemførelsen af vådområdeprojekter.

Direktoratet for FødevareErhverv arbejdsopgaver efter 1. januar 2007

 • Informationsarbejde
 • Aktiv opsøgning af de enkelte lodsejere
 • Forhandlingerne med lodsejerne
 • Registrering og behandling af MVJ-ansøgninger
 • Konvertering af MVJ-aftaler til engangskompensation
 • Eventuel tinglysning af betingelser
 • Eventuel dispensation i forbindelse med driften af arealerne
 • Meddelelse af tilsagn om ydelse af tilskud
 • Udbetaling af tilskud
 • Tilrettelæggelse af kontrol på stedet. Kontrollen udføres af Plantedirektoratet
 • Behandling af evt. overtrædelsessager
 • Godkendelse af konvertering af MVJ-aftaler til MVJ-vådområdeaftaler