Lodsejerforhandlinger

Når det er besluttet at igangsætte et projekt kan f.eks. FødevareErhverv (FERV) kontaktes med henblik på den videre kontakt til lodsejerne.

Foto: Colourbox
Når det er besluttet at igangsætte et projekt kan f.eks. FødevareErhverv (FERV) kontaktes med henblik på den videre kontakt til lodsejerne. FERV kan rekvireres (mod betaling) til at gennemføre den ejendomsmæssige forundersøgelse samt til at gennemføre en jordfordeling. Forløbet afhænger af, hvilken kontakt der i forvejen har været til lodsejerne.
Jordfordelinger kan være et vigtigt redskab til et projekts gennemførelse, men en jordfordeling tager tid. Desuden kan større projekter ofte kræve 2 jordfordelinger, hvilket tager ekstra lang tid.
Det er vigtigt at tage højde for tidsforbruget til lodsejerforhandlingerne, når den enkelte lodsejer frivilligt skal indgå med sine arealer i projektet. Der kan skønnes over tidsforløbet af denne proces, men erfaringen viser, at skæringsdage for afslutning af forhandlingsforløbet ofte må udsættes, fordi der ikke er fundet en løsning for alle lodsejerne.
Er der ønske fra lodsejerne om erstatningsjord, må der afsættes tid til at fremskaffe den, og det tidsforløb er umuligt at afgrænse, da jorden skal købes på et frit marked, hvor det er udbuddet, der bestemmer, hvornår der er skaffet tilstrækkeligt jord.
Eksempel fra Vejle Amt
Forhandlingerne i Vejle Amt med lodsejer skete ved en kombination af fællesmøder og møder med den enkelte lodsejer, hvor konkrete problemer blev afklaret.
Eksempel fra Vejle Amt på lodsejerforhandlinger
Eksempel fra Sønderjyllands Amt
I Sønderjyllands Amt har der været et tæt samarbejde mellem planlæggere fra FERV og projektansvarlig fra amtet under realiseringen af VMPII vådområder.
Eksempel fra Sønderjyllands Amt på samarbejde mellem Direktoratet for FødevareErhvervs og amt

Information fra Kommunernes Landsforening
I forbindelse med kommunalreformen har KL udarbejdet en video om realisering af større naturgenopretningsprojekter. Video indeholder bl.a. interviews med lodsejere fra flere VMPII projekter.
De aftaler, som projektejer indgår med lodsejerne om rådighedsindskrænkninger på deres arealer, kan tinglyses som servitut på ejendommene. Tinglysningen sikrer, at rådighedsindskrænkningerne opretholdes permanent, også efter eventuel overdragelse af arealerne til en ny ejer. Læs mere om tinglysning her .
I helt særlige tilfælde kan det blive nødvendigt at gennemføre en ekspropriation af arealer til et projekt. Læs mere om ekspropriation her .