Benyttelse og beskyttelse af Slivsø

Reglerne for rekreativ benyttelse og beskyttelse af Slivsø er tilvejebragt gennem en serie møder med deltagelse af en række organisationer med særlig interesse i naturforhold eller forhold med tilknytning til Slivsø-området.

Reglerne for rekreativ benyttelse og beskyttelse af Slivsø er tilvejebragt gennem en serie møder med deltagelse af en række organisationer med særlig interesse i naturforhold eller forhold med tilknytning til Slivsø-området. Følgende organisationer har deltaget i arbejdet med udformning af reglerne:

 • Landvindingslag Slivsø
 • Hoptrup Borgerforening
 • Djernæs Borgerforening
 • Skærbæk Beboerforening
 • Sdr. Vilstrup Strandforening
 • Slivsø bredejerlav
 • Dalhoffsminde
 • Lodsejerudvalget for Jordfordeling i Slivsø
 • Fælleslandboforeningen for Slesvig
 • Familielandbruget
 • Haderslev Sportsfiskerforening
 • Dansk Jægerforbund
 • Danmarks Ornitologiske Forening
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Friluftsrådet
 • Haderslev Turistbureau
 • Haderslev Kommune
 • Haderslev Statsskovdistrikt
 • Sønderjyllands Amt

Der blev af denne Slivsø-følgegruppe (herefter gruppen) afholdt 6 aftenmøder. På de første to møder gav Sønderjyllands Amt oplæg til, hvilke muligheder og hvilke begrænsninger amtet umiddelbart så med hensyn til retablering af Slivsø. På det tredje møde drøftedes især forhold vedrørende jagt. På det fjerde møde fik organisationerne mulighed for at fremkomme med deres ønsker til indretning af Slivsø-området samt rekreativ benyttelse og beskyttelse af områdets dyre- og planteliv. På de sidste to møder drøftedes, hvordan de forskellige ønsker kunne forenes, så gruppen kunne fremsætte et fælles forslag om benyttelse og beskyttelse til Sønderjyllands Amts Udvalg for Teknik og Miljø. I det følgende beskrives gruppens oplæg til regulering af færdsel og benyttelse.
Sejlads på Slivsø
Der opnåedes i gruppen enighed om, at det skal være tilladt at sejle med båd uden motor på Slivsø, det gælder såvel lodsejere, lokalbefolkningen som tilrejsende gæster.
Gruppens anbefalinger om sejlads
Gruppen har fremsat følgende anbefalinger for sejlads på Slivsø:
• Lodsejere med jord beliggende direkte ned til Slivsøs arealer har ret til at sejle med én båd hver
• Der kan oprettes et bådelav ved Slivsø, som har ret til at eje og besejle søen med 12 både.
o I bådelavet kan alle personer søge optagelse. Haderslev og Omegns Sportsfiskerforening har ret til at disponere over to af lavets både.
o Bådelavet fastsætter regler om stiftende generalforsamling, bestyrelse, budget, regnskabsaflæggelse, medlemsforpligtigelser, opløsning og indkaldelse m.m. Bådelavet afholder efter behov ét eller flere årlige møder med søens ejer(e).
o Bådelavet kan udleje fartøjer til udefra kommende personer. Indtægter ved udlejningen går til lavet. Lavet kan fastsætte ordensregler for anvendelse af de udlejede både.
• Der må sejles med robåd på søen hele året rundt i tidsrummet en time før solopgang til en time efter solnedgang.
• Kano og kajak kan tilsvarende anvendes, dog hvert år først fra 15. juli til årets udgang.
• Personer, der af helbredsmæssige årsager o.l. har vanskeligt ved at ro en båd, kan søge bådelavets tilladelse til brug af eldreven motor, der kan drive båden frem med omtrent samme fart som en robåd.
• Det er ikke tilladt at gå i land på øer og holme.
• Færdsel i de for fuglene beskyttede områder i Slivsøs nordvestlige arealer og sydøstlige arealer må kun finde sted på de dertil anlagte stier, og skal i øvrigt foregå under overholdelse af anvisninger på skilte i områderne.
• Søens ejer(e) og bådelavet kan efter fælles aftale bestemme, at færdsel på yderligere større eller mindre dele af søen skal begrænses, hvis særlige naturmæssige forhold indtræffer, som taler herfor.
• Færdselen skal foregå under størst mulig hensyntagen til fuglelivet samt andet dyre- og planteliv på søens arealer.
• Den centrale del af Slivsø må besejles. Området, der må besejles, er mod vest begrænset af en linie i nordøst-sydvestliggående retning fra Slivsø Bådeplads mod nordøst til Dalhoffsmindes vestligste udbygning i sydvest. Området, der må besejles, er mod øst begrænset af en næsten nord-sydgående linie fra søens udløb i nord til Mejerigrøften i syd.
Sønderjyllands Amts mulighed for regulering af sejlads
Sønderjyllands Amt har udarbejdet et tillæg til det eksisterende sejladsregulativ for Hoptrup Å under hensyntagen til de væsentligste anbefalinger fra følgegruppen. Sejladsregulativet kan ses på amtets hjemmeside.
Gruppens anbefalinger om bådepladser
Gruppen anbefaler følgende regler for fortøjning af både i Slivsø:
• Der må laves private bådebroer i de ikke fuglebeskyttede områder. Broerne må føres ud til en for almindelig robåd sejladssikker dybde, hvilket skønnes at fordre en bro af ca. 5 meters længde.
• Der kan etableres tre større bådebroer ved Slivsø Bådplads, Slivsøs udløb og for enden af Slivsøvej. Bådebroerne må have en samlet længde ud i Slivsø på max. 15 m.
• Lavets både har plads ved Slivsø Bådeplads, bådebroen ved Slivsøs udløb og bådpladsen for enden af Slivsøvej.
• Både ejet af lodsejere ved Slivsø må ligge ved bådebro enten ud for egen ejendom eller, når ejendommens jord ligger ned til de fuglebeskyttede områder, da ved de fælles bådebroer i Slivsø.
• Bådebroer og andre anlæg til fortøjning af både anlægges og vedligeholdes af anlæggenes ejere, herunder lodsejere med ret til egen båd i søen og Slivsø bådelav.
Sønderjyllands Amts mulighed for regulering af bådepladser
Sønderjyllands Amt vil gennem tinglysning på ejendommen ”Slivsø” sikre, at gruppens anbefalinger for, hvor der må etableres bådebroer overholdes.
Fiskeri og Jagt
Der var i gruppen enighed om, at der skal sikres offentligheden adgang til at fiske i den kommende Slivsø, men at jagt ikke skal være tilladt på søens arealer.
Følgegruppens anbefalinger om Fiskeri
Gruppen har fremsat følgende anbefalinger for fiskeri i Slivsø:
• Fiskeri i Slivsø administreres af Haderslev og Omegns Sportsfiskerforening og i tilfælde af denne forenings ophør eller ønske om ophør af administration af fiskeriet, da af nærmeste sportsfiskerforening med den nødvendige evne til at forestå administrationen.
• Haderslev og Omegns Sportsfiskerforening (eller anden ansvarlig for administration af fiskeriet) bevilger ret til fiskeriet ved udstedelse af personligt fiskekort. Haderslev og Omegns Sportsfiskerforening kan fastsætte regler om afgift for fiskeretten, som bør kunne erhverves for en enkelt dag eller flere dage. For børn og lokalbefolkningen kan foreningen fastsætte lavere gebyr end for andre grupper af befolkningen. Indtægter opnået ved udlejning af fiskeriet tilgår Haderslev og Omegns Sportsfiskerforening (eller anden ansvarlig for administration af fiskeriet). Den ansvarlige for administration af fiskeriet godtgør ved årlig fremlæggelse af regnskab, at indtægterne ved fiskeriet for en stor dels vedkommende går til pleje og ophjælpning af fiskebestande i det lokale område.
• Haderslev og Omegns Sportsfiskerforening kan, for så vidt angår fiskeriet i Slivsø, fastsætte regler, der er mere restriktive end Fiskerilovens bestemmelser for mindstemål og fredningstider for forskellige fiskearter.
• Fiskeri i Slivsø må udøves langs søens nordlige bred fra Slivsø Bådebro mod øst til fredningsbæltets begyndelse ved søens udløb. Fiskeri må endvidere finde sted fra båd, i området hvor sejlads er tilladt.
• Til fiskeriet må anvendes fiskestang og lignende håndholdte redskaber. Fiskeri med selvfangende redskaber er ikke tilladt. Typer af fiskeri, som forudsætter anvendelse af forfodring, må ikke finde sted for at undgå unødig forurening af søen.
Sønderjyllands Amts mulighed for regulering af fiskeri
Sønderjyllands Amt vil lade tinglyse på ejendommen Slivsø, at fiskeretten skal stilles gratis til rådighed for den til en hver tid nærmeste Sportsfiskerforeningen med offentlig tilgang.
Gruppens anbefalinger om jagt
Gruppen anbefaler, at det ikke er tilladt at drive jagt på Slivsø.
Sønderjyllands Amts mulighed for regulering af jagt
Sønderjyllands Amt lader tinglyse på ejendommen Slivsø, at jagt ikke er tilladt.

Offentlig adgang og stier
Der er offentlig adgang til Slivsøs arealer på stier anlagt ved søen. Langs stier findes borde, bænke og andre faciliteter, ligesom der ved Slivsø Bådplads, ved Udløb Slivsø og ved parkeringspladsen ved Bræråvej findes forskellige fællesfaciliteter, herunder grill-pladser og udsigtsplatforme, som må benyttes af offentligheden efter de opsatte anvisninger.
Gruppens anbefalinger om offentlig adgang og stier
Gruppen anbefaler følgende:
• At der anlægges to stier i området
o En handicapvenlig sti nord og øst for Slivsø
o En natursti syd for Slivsø
• At der anlægges tre parkeringspladser
• At der oprettes bålpladser/grill-pladser
• At der etableres to udsigtstårne
• Andre facaliteter
Haderslev Kommune vedligeholder alle stier og rastepladser i tilknytning til Slivsø. Sønderjyllands Amt vedligeholder trappe / bro i Skærbækkløften. Amtet opsætter og vedligeholder stiafmærkninger og infotavler for alle stier.
Sønderjyllands Amts mulighed for regulering af offentlig adgang og stier
Sønderjyllands Amt har i forbindelse med detailprojekteringen og anlægsarbejdet sikret, at de væsentligste anbefalinger, gruppen er kommet med, er blevet ført ud i livet.
Andre bestemmelser
Sønderjyllands Amt har - for så vidt angår de regler for færdsel ved, samt benyttelse og beskyttelse af Slivsø, der er tinglyst - påtaleret ifølge tingbogen.