Eksempel fra Vejle Amt: Forbedringer af de rekreative muligheder for friluftslivet ved Grejs Å

Vådområdeprojektet ved Grejs Å ligger kun 1 km fra Jelling by.

Vådområdeprojektet ved Grejs Å ligger kun 1 km fra Jelling by. I forvejen var der stier gennem skoven ned til området. En af disse stier gik over Grejs Å og rundt i projektområdets vestlige del – men farbarheden var begrænset, og stien var renoveringstrængende.
Der kommer mange udenbys besøgende og turister til øst-enden af Fårup Sø, hvor der er p-plads, ishus og campingplads. Det var derfor oplagt at benytte lejligheden til at forbedre de rekreative muligheder.

Den nye p-plads ses nederst til højre. Stien er markeret med gult. Det nye vandløb er vist med blåt og projektgrænsen med rødt. I midten til venstre ses Fårup Sø. Foto: Copyright Det Danske Ortofoto.
På luftfotoet ses den nye p-plads nederst til højre. Stien er markeret med gult. Det nye vandløb er vist med blåt og projektgrænsen med rødt. I midten til venstre ses Fårup Sø.
Åen blev gensnoet, dræn og grøfter afbrudt og der blev etableret sjapvandsområder. Med udgangspunkt i de eksisterende p-pladser ved øst-enden af Fårup Sø blev den eksisterende sti-rundtur forbedret og udbygget. Syd for projektområdet blev der etableret en ny p-plads på det bedste udsigtspunkt i området. Fra den nye p-plads blev etableret en ny sti ned til rundturen, som fortsat kun går gennem projektområdets vestlige del. Udgifterne er betalt af Vejle Amt.

Udsigt fra den nye P-plads. Foto: Vejle Amt

 

Der en pragtfuld udsigt fra den nye parkeringsplads over hele projektområdet. Der er opsat bord med bænke, et affaldsstativ og et kort-bord. Der er plantet buske omkring p-pladsen for at skjule bilerne for udsynet fra den modsatte side af dalen.
De nye rekreative muligheder er blevet taget meget godt imod af befolkningen. Ved indvielsen af projektet d. 14.11.04 deltog omkring 100 mennesker i en efterfølgende naturvandring, og ved en ”1 år efter projektet”-naturvandring deltog omkring 80 mennesker. Der er anlagt træbroer så publikum kan passerer tørskoet gennem området. Foto: Vejle Amt.


Visse steder går stien gennem nogle meget våde partier, hvor der tidligere ikke kunne gås tørskoet. På disse steder blev der anlagt nogle meget lave ”træ-broer” udført i lærk (overdækning) og azobe (pælene). Et enkelt sted var det nødvendigt at udforme broerne som en ”trappe” pga. af det hældende terræn med væld-karakter. Trappen er efterfølgende beklædt med minktrådnet som skridsikring.
I et par områder blev pile-opvæksten ryddet af hensyn til orkideer, men også for at skabe øget udsyn for publikum. Områderne er samtidig indhegnet og søges afgræsset.
Et sted, hvor det gamle åløb er bevaret på ca. 100 m, passerer stien mellem det nye og det gamle åløb, således at man kan illustrere fortællingen om de skiftende tider i ådalene.