Eksempel fra Fyns Amt: Besøgsfaciliteter i forbindelse med vådområdeprojekter

Der er flere eksempler på, at der er lavet rekreative tiltag i forbindelse med vådområdeprojekter.

Der er flere eksempler på, at der er lavet rekreative tiltag i forbindelse med vådområdeprojekter.
Nørreballe Nor i Langeland Kommune
I Nørreballe Nor projektet er det lykkedes at etablere besøgsfaciliteter i form af et opholdsareal med parkeringsmulighed, infotavler og folder samt et stiforløb på ca. 2 km gennem området. Muligheden for at færdes i området har været et stærkt ønske fra de lodsejere, der har afgivet jord til projektet, således at de efterfølgende kan følge områdets udvikling. Besøgsfaciliteterne har været tilgængelige siden projektets realisering i efteråret 2004.
Stien er etableret således, at søens fugleliv forstyrres i mindst muligt omfang. Stien følger således kun den ene bred af søen, mens den anden bred er helt fritaget for færdsel. Jordarbejderne langs bredzonen er desuden udført sådan, at stien de mest synlige steder med tiden vil blive afskærmet med naturlig opvækst af tagrør.
Besøgsfaciliteterne i Nørreballe Nor har udelukkende kunnet etableres, fordi projektet er blevet tilført EU's LIFE-Nature midler. En forudsætning for LIFE projekterne er, at de inddrager og tilgodeser offentlighedens interesser. Besøgsfaciliteterne er desuden baseret på midler fra Fugleværnsfonden , der nu ejer hele projektområdet. Fugleværnsfonden har også interesse i at formidle fondens ejendomme til offentligheden.
Der er udbredt interesse for og tilfredshed med besøgsfaciliteten blandt brugerne. En indikator herpå er, at folderen over området fjernes fra folderkaserne i stort omfang.
Kongens Kær i Vejle Kommune
Kongens Kær i Vejle Kommune er et fint eksempel på hvordan besøgsfaciliteter er tænkt ind i et vådområdeprojekt. De rekreative elementer er her særlig vigtige, fordi vådområdet ligger bynært i forhold til Vejle.
Horne Mølle Å i Faaborg-Midtfyn Kommune
Vådområdet har siden 2002 været åbent for offentligheden. En informationstavle fortæller om, hvorfor der skal etableres vådområder. Fyns Amts vision for området har været, at det skal fungere som udstillingsvindue for etableringen af vådområder. I vådområdet kan besøgende se, hvordan våde enge overrisles med drænvand, og at de våde enge kan benyttes til afgræsning.

Sti ved Nørreballe Nor. Foto: Claus Paludan, Fyns Amt