Forberedelse

Der skal foretages en række indledende vurderinger, før der kan ansøges om midler til en forundersøgelse.

Foto: Colourbox

Der skal foretages en række indledende vurderinger, før der kan ansøges om midler til en forundersøgelse.
For at et projekt kan gennemføres, er det vigtigt, at der er opbakning fra lodsejerne i det pågældende område. Lodsejernes indstilling til projektet er afgørende for, om det kan gennemføres. Den første kontakt til lodsejerne sker ofte telefonisk eller med en skriftlig henvendelse. I nogle tilfælde vil det være gavnligt med et efterfølgende besøg.
Som en del af de indledende overvejelser i forbindelse med et projekt, skal man foretage en første afgrænsning af projektområdet. Afgrænsningen foretages på grundlag af kort og andre oplysninger. Samtlige arealer, der forventes at blive berørt af vandstandshævningen, skal indgå i projektet.
Man bør så tidligt som muligt vurdere behovet for afværgeforanstaltninger. Et projekt kan blive kompliceret og dyrt, hvis der er behov for at beskytte tekniske anlæg eller marker med kunstgreb. Området bør derfor besigtiges tidligt i projektfasen, idet en besigtigelse kan give et godt indtryk af området og en fornemmelse af, om der er problemer med tekniske anlæg. Til brug for besigtigelsen bør man skaffe oplysninger om kabler, spildevandsledninger, gasledninger, hoveddræn og andre skjulte anlæg. Forinden bør man sikre sig, at lodsejerne er indforstået med en besigtigelse på deres jorde.
Kotekort (f.eks. et 4-cm kort) kan give en idé om risikoen for at påvirke naboarealer. Oplysninger fra lodsejerne om blandt andet vandlidende dyrkede arealer uden for det planlagte projektområde er fornuftigt at inddrage i en besigtigelse. Det er dog vigtigt at understrege, at den egentlige kortlægning naturligvis først finder sted i den tekniske forundersøgelse.
Der bør også i forbindelse med forberedelse af et projekt udarbejdes et groft overslag over omkostningerne ved projektet. I beregningerne skal indgå oplysninger om jordpriser og forventede erstatninger, samt omkostninger til anlæg og afværgeforanstaltninger. Desuden bør forventede omkostninger til forundersøgelser og detailprojekt indgå.
Overvej, hvilke dele af planlægningen, projekteringen og gennemførelsen projektejeren skal stå for, og hvilke dele, der skal gennemføres af eksterne rådgivere.