Ejendomsmæssig forundersøgelse

Formålet med den ejendomsmæssige forundersøgelse er at afklare, om lodsejerne er villige til at deltage frivilligt i projekterne, og at vurdere omkostningerne ved den forringede landbrugsmæssige anvendelse af arealerne.


Foto: Colourbox

Formålet med den ejendomsmæssige forundersøgelse er at afklare, om lodsejerne er villige til at deltage frivilligt i projekterne, og at vurdere omkostningerne ved den forringede landbrugsmæssige anvendelse af arealerne.
En ejendomsmæssig forundersøgelse kan emnemæssigt deles i fire dele, som beskrives i det følgende:

Den ejendomsmæssige forundersøgelse gennemføres når den tekniske og biologiske forundersøgelse foreligger. Den ejendomsmæssige forundersøgelse tager således udgangspunkt i resultaterne af den tekniske / biologiske forundersøgelse.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse kan normalt udføres på ret kort tid. Bygherre har fra opstarten af projektet kendskab til lodsejerne indenfor projektgrænsen og i mange GIS systemer er der mulighed for at søge ejendomsoplysninger. Lodsejerne besøges som hovedregel og det er muligt at besøge ca. 7 lodsejere på en arbejdsdag. Efter lodsejerrunden udfærdiges en rapport. Den ejendomsmæssige forundersøgelse bør derfor kunne foreligge senest 1½ måned efter den er rekvireret.
Afrapportering
Alle projekter er forskellige, og derfor er det vanskeligt at lave en generel disposition for en ejendomsmæssig forundersøgelse. Omfanget af en ejendomsmæssig forundersøgelse bør normalt ikke overstige 5-10 siders tekst plus bilag og kortbilag.
Formålet med afrapporteringen af ejendomsmæssige forundersøgelser er at give et godt beslutningsgrundlag til arbejdet med gennemførelsen af projektet. Derfor er indholdet normalt ikke egnet til ukritisk at uddele til områdets lodsejere.
Forslag til tjekliste og opbygning af rapport for ejendomsmæssige forundersøgelser
• Indledning
o Baggrund og formål
• Beskrivelse af projektområdet
o Kort beskrivelse af landbrugsstrukturen
o Landbrugsmæssig anvendelse af området før og efter projektgennemførelse
• Lodsejerønsker
o Kontakt til områdets lodsejere
o Fordelingen mellem ønsker om MVJ, erstatningsjord og engangserstatning
o Generel lodsejerinteresse
• Projektgennemførlighed
o Behov og mulighed for jordfordeling
o Behov og mulighed for puljejordskøb
o Forhold til lovgivning, især landbrugsloven
• Prisvurdering
o Generelt prisniveau i projektområdet
o Særlige forhold for projektområdet
o Værditabsberegning for projektet
o Ordninger under landdistriktsprogrammet og aftalernes indvirkning på de samlede arealomkostninger
o Eventuel indvirkning fra tab på puljejord
• Sammenfatning og konklusion
• Bilag
o Referater fra lodsejersamtaler
• Kortbilag
o Ejendomsplan
o Erstatningsønskeplan
o Arealanvendelsesplan
Rekvirering
Den ejendomsmæssige forundersøgelse kan udføres af FødevareErhverv eller andre konsulentfirmaer. FødevareErhverv opkræver honorar for den ejendomsmæssige forundersøgelse.
Konklusion
Den ejendomsmæssige forundersøgelse afsluttes med kortfattet at opridse de overordnede resultater, dvs:
• Konsekvenserne for landmændene
• Mulighederne for at mindske de negative konsekvenser
• Interessen for jordfordeling og mulighederne for at købe puljejord
• Vurdering af erstatningsomkostninger, inkl. virkemidler
• Samlet vurdering af lodsejertilslutningen
Eksempler på ejendomsmæssige forundersøgelser af VMPII projekter