Indsamling og behandling af grunddata

Det er vigtigt at fastlægge tidsplan, metode og formål, inden man går i gang med den ejendomsmæssige forundersøgelse.

Foto: Colourbox

Det er vigtigt at fastlægge tidsplan, metode og formål, inden man går i gang med den ejendomsmæssige forundersøgelse.
Til at beskrive og vurdere de ejendomsmæssige forhold skal der som minimum fremstilles et ejendomskort, som tydeligt viser de enkelte ejendomme og bedrifter. Det anbefales at anvende GIS, som letter arbejdet og gør det muligt at bruge de tematiske data i andre sammenhænge.
Som forudsætning for prisvurderingen skal der indgå en redegørelse for den eksisterende og den fremtidige mulighed for arealanvendelse i projektområdet. Det kræver, at afgrænsningen af projektområdet forinden er fastlagt. Både afgrænsning og arealanvendelse før og efter forventes at indgå som resultater af den tekniske forundersøgelse. Man kan med fordel inddele projektområdet i få, overordnede arealtyper med forskellige muligheder for landbrugsmæssig udnyttelse.

Før projekt

Efter projekt

 

Type

Definition

Type

Definition

Vandniveau

 

Vand

Normalt permanent vanddækket

Vand

Normalt permanent vanddækket

mere end 0,5 m over terræn

 

Sump

Ofte vanddækket med rørskov o.lign. Kan ikke udnyttes landbrugsmæssigt og kan ikke anmeldes som foderareal

Sump

Ofte vanddækket med rørskov o.lign. Kan ikke udnyttes landbrugsmæssigt og kan ikke anmeldes som foderareal

fra 0,5 over terræn til terrænniveau

 

Natureng

Ekstensiv græs på organogene jorder, ofte NBL §3.

Våd eng

Kan normalt udnyttes landbrugsmæssigt, normalt mulighed for anmeldelse som forderareal

terrænniveau til 0,5 m under terræn

 
 
 

Kultureng

Intensivt drevet græs på dyrkningssikker jord

 

Tør eng

Kan altid udnyttes landbrugsmæssigt, mulighed for anmeldelse som forderareal.

Mere end 0,5 m under terræn

 


Man bør også beskrive og kortlægge andre forhold, som kan være af betydning for prisvurderingen eller projektets gennemførelse. Det kan f.eks. være stor tæthed af husdyr, harmoniforhold, forekomst af bedrifter med specialproduktion, uensartet landbrugsstruktur eller særlige arronderingsforhold.