Prisvurdering

Vurdering af prisniveauet sker primært på grundlag kontakten til lodsejerne, lokalkendskab og generel viden om priser på landbrugsjord.

Foto: Colourbox

Vurdering af prisniveauet sker primært på grundlag kontakten til lodsejerne, lokalkendskab og generel viden om priser på landbrugsjord. Desuden kan der indhentes oplysninger om priser, f.eks. fra jordbrugskommissionens sekretariat, landbrugskonsulenter og statistiske registreringer.
Værditabet, der svarer til de forventede arealomkostninger, kan skønnes ved at sammenligne værdien af de nuværende arealer med værdien af arealerne i den fremtidige tilstand. Figuren neden for viser princippet i en simpel værditabsberegning. Forskellen i arealværdien før og efter projektet er 3.000.000 kr. Det svarer til ca. 39.500 kr/ha.
Principiel model for opgørelse af arealværdi. Et simpelt overslag over erstatningsomkostningerne kan beregnes som forskellen mellem den samlede værdi før og efter gennemførelsen af vådområdeprojektet.
Arealanvendelse før:

Arealtype

ha

kr/ha

kr

Omdrift

10

100.000

1.000.000

Kulturgræs

30

80.000

2.400.000

Naturgræs

25

50.000

1.250.000

Sump/krat

10

20.000

200.000

Vand

1

15.000

15.000

I alt

76

 

4.865.000


Arealanvendelse efter:

Arealtyper

ha

kr/ha

kr

Tør eng

10

40.000

400.000

Våd eng

25

30.000

750.000

Sump/krat

20

20.000

400.000

Vand

21

15.000

315.000

I alt

76

 

1.865.000


Beregningen af værditabet bør suppleres af en vurdering af at bruge landdistriktsprogrammets ordninger på den samlede arealomkostning, og en vurdering af om der kan forventes tab på puljejord, fordi puljejorden ikke kan sælges videre til købsprisen, når den skal byttes med projektjord. Tabet på puljejord kan opstå ved procestab, fordi jord købt på sælgers marked skal sælges på købers marked til lodsejere, der skal afgive jord til projektet.