Eksempel fra Vejle Amt: Ukendte dræn

Ved realisering af vådområdeprojekter opdager man til tider, at drænsystemer fra drænkortene slet ikke er udført, men kun planlagt.

Ved realisering af vådområdeprojekter opdager man til tider, at drænsystemer fra drænkortene slet ikke er udført, men kun planlagt. Det giver basis for en besparelse i gravearbejdet i modsætning til dræn, som man først får kendskab til, når gravemaskinen er i gang. Disse er fordyrende og de er vanskelige at håndtere, hvis de ligger under områdets øvrige dræn, eller hvis ejeren sætter begrænsninger for at åbne dem.
Hvor er drænene, og hvordan ligger de? Udgangspunktet er Orbicon’s drænarkiv, som naturligvis er meget værdifuldt. Drænplanerne giver ofte information om koter på drænrør og brønde. Det er også væsentligt at kontakte lodsejerne med henblik på at få yderligere oplysninger om placering af dræn. Rådgiveren forholder sig til det samlede materiale og projekterer egnede indgreb med det formål at få drænvandet ud i terrænet over den længst mulige strækning.
Entreprenøren går i gang på dette grundlag, og så kommer der af og til overraskelser på grund af ændrede og udbyggede drænsystemer, eller ved fund af nye, helt ukendte drænsystemer. Det giver behov for ændrede løsninger. Ofte må tilsynet tilkaldes, og det er ressourcekrævende for projektet. Viser det ukendte dræn sig at ligge dybere end de øvrige systemer, kan der som regel ikke ske en optimal åbning over en længere strækning, før drænvandet løber til recipienten.
Projekter i Vejle Amt
I projekt Ødis Sø omlagdes et dybereliggende dræn over en strækning uden for projektområdet for at løfte det tilstrækkeligt til at sikre frit udløb i søen. Problemet opstår, hvis der ikke er tilstrækkelig fald til det, og ejeren kræver frit udløb.

Projekt Solkær Enge omfattede etablering af et brakvandsområde ud til Lillebælt og er således påvirket af tidevandet. I dette projekt foretoges ikke omlægning, da ejeren accepterede en løsning med etablering af en rensebrønd kort før udløb i en grøft, hvor røret ved daglig vande oversvømmes (se foto).
Da sådanne omlægninger betyder ekstra omkostninger i projektet er det vigtigt at sørge for, at budgettere med beløb til håndtering af disse hændelser. Desuden er det vigtigt ved lodsejerforhandlingerne at spørge grundigt ind til emnet for at få flest mulige drænoplysninger frem. Et par kontrolmålinger af koter fra drænplaner giver sikkerhed for brugbare løsninger til afbrydelse af dræn.
Endvidere bør det fremgå af projektet, hvordan nyopdagede dræn behandles, herunder at der lægges vægt på, at de vil kunne forekomme, og at der skal være frihed til at foretage indgreb til gavn for projektet Solkær Enge – udløb i strandsø. Foto: Vejle Amt. . Solkær Enge – samme udløbsrendes start. Vandet skjuler drænrøret ved daglig vande. Løsningen blev accepteret, da der er sat rensebrønd med sandfang i projektgrænsen, som forløber langs forhøjningen på marken. Foto: Vejle Amt.