Tidsplan

Bygherren bør tidligt udarbejde en tidsplan for projektets gennemførelse med veldefinerede milestones.

Bygherren bør tidligt udarbejde en tidsplan for projektets gennemførelse med veldefinerede milestones.

Ved planlægningen er det vigtigt at tage hensyn til årstiderne. Erfaringsmæssigt er det mest hensigtsmæssigt at gennemføre detailprojekteringen i løbet af efteråret og de første vintermåneder. Udbudsrunden i den sene vinter eller om foråret. Og iværksættelse af det egentlige anlægsarbejde i marken så snart det er muligt om foråret eller sommeren. Det er normalt bedst at arbejde i marken fra april til november, hvor der er mindst nedbør. Dog kan grundvandet stadig stå højt nogle steder i april.

Ofte vil opstartstidspunktet i marken være bestemt af, hvornår jordfordelingssagen afsluttes. Ofte er der skæringsdag efter høst (f.eks. 1. september) og så kan anlægsarbejdet først gå i gang herefter.

Entreprenøren bør arbejde kontinuerligt på opgaven. Normalt undgår man at sætte større jordarbejder i gang sidst på året. Hvis arbejdet trækker ud, kan det give ekstraudgifter til vinterforanstaltninger og forsinkelser på grund af frost. Dog kan frost være en fordel ved færdsel med tunge køretøjer på blødbund og ved større rydningsopgaver.