Indledende forberedelse

Før detailprojekteringen gennemgår og vurderer parterne.

Før detailprojekteringen gennemgår og vurderer parterne:
• Projektets formål
• Projektets hovedelementer og omfang (f.eks. etablering af sø, blokering af dræn, vandløbsrestaurering, åbning af rørlagt vandløb, ekstensivering af drift, hævning af vandspejlet)
• Eksisterende og planlagt vandspejl til brug for hydrauliske vurderinger af konsekvenser og effekt
• Projektområdets udstrækning (samlet område, der berøres af ændret vandstand)
• Behov for materiel og øvrige ressourcer
• Myndighedstilladelser
• Lodsejeraftaler
• Overordnet budget for projektering, udbud, anlægsarbejder, herunder tilsyn
• Overordnet tidsplan for projektets gennemførelse
Udarbejdelse af detailprojekt, udbud af udbudsmateriale og tilsyn med anlægsarbejdet kan ofte med fordel udbydes som en samlet rådgiveropgave.