Eksisterende forhold

Det kan være nødvendigt at supplere med opmålinger eller mere grundige undersøgelser i forbindelse med detailprojekteringen, hvis der ikke er fremskaffet tilstrækkelige oplysninger ved forundersøgelsen.

Det kan være nødvendigt at supplere med opmålinger eller mere grundige undersøgelser i forbindelse med detailprojekteringen, hvis der ikke er fremskaffet tilstrækkelige oplysninger ved forundersøgelsen.
Besigtigelse
Det kan betale sig at gennemføre en ny besigtigelse, før der træffes endelig beslutning om valg af løsning. De projekterende skal altid have en god fornemmelse af projektområdet.
Eksisterende anlæg
Der indhentes detailoplysninger om ledninger og anlæg. De eksisterende anlæg indtegnes på særskilte projektplaner med angivelse af ledningsejere.
Det bør stilles krav om, at entreprenøren inden opstart af f.eks. gravearbejder selv tager kontakt til ledningsejerne. Ledningsejerne har pligt til at påvise placeringen af deres ledninger efter anmodning fra entreprenøren.
Det kan være nødvendigt at omlægge eller ændre tekniske anlæg. Omkostningerne skal i de fleste tilfælde betales af projektet. Eksisterende ledningsanlæg kan være anlagt efter „gæsteprincippet". Det betyder, at anlæggenes ejere eventuelt selv skal gennemføre omlægningen efter krav fra lodsejeren (eksempelvis vejmyndigheden). Det betaler sig at tage kontakt til ledningsejerne i god tid inden anlægsarbejdet (gerne i forbindelse med den tekniske forundersøgelse) for at diskutere mulighederne for en evt. omlægning af ledningerne. Læs mere om ledninger her .
Oplysninger om placering af dræn kan fås ved at søge i Hedeselskabets arkiv og ved at kontakte lodsejerne.

Det kan dog være svært at lokalisere alle dræn, og der er risiko for at der dukker overraskelser op undervejs i arbejdet. Det tidligere Vejle Amt har været udsat for, at der er dukket ukendte dræn op undervejs i vådområdeprojekterne ved Ødis Sø og Solkær Enge .
Infrastruktur
Man må ikke hindre færdsel til og fra beboelser i forbindelse med projektering eller udførsel af anlægsarbejdet. Især skal udrykningskøretøjer til enhver tid kunne bruge de normale adgangsveje. Kommunen og beredskabstjenesten kontaktes i god tid så de nødvendige tilladelser til f.eks. omkørsel og vejarbejde kan indhentes. Beboerne må ikke afskæres fra forsyningsledninger (vand, spildevand, el, telefon, fjernvarme m.v.), uden at der kompenseres for dette i arbejdsperioden.