Arbejdsbeskrivelse

Formålet med detailprojekteringen er at fremstille en arbejdsbeskrivelse med tegninger og illustrationer over alle væsentlige arbejder.

Formålet med detailprojekteringen er at fremstille en arbejdsbeskrivelse med tegninger og illustrationer over alle væsentlige arbejder. Arbejdsbeskrivelsen danner grundlag for entreprenørernes tilbud og for den tekniske udførelse. Arbejdsbeskrivelsen indføres i udbudsmaterialet, sammen med en beskrivelse af de love og regelsæt, som skal følges.
Afpas indsatsen
Mindre og simple projekter kan eventuelt gennemføres uden en fuldstændig detailprojektering, men efter bygherretilsynets retningslinier. Komplicerede projekter med mange anlægskomponenter eller store afvandingsmæssige konsekvenser kræver en grundig gennemgang og udarbejdelse af detaljerede tegninger. Det er vigtigt at tænke sig godt om og få alt med, især hvis der er tale om større indgreb. Aktiviteter, der ikke er forudset og beskrevet, før maskinerne går i gang, kan være dyre at udføre som ekstraarbejde.
Arbejdsopgaver
Projekteringsprocessen består i:
• Udpegning af projekterende instans (kommunal medarbejder/ekstern rådgiver)
• Fastlæggelse af rammer og udbudsform
• Eventuel videreførelse af undersøgelser, kommentering af forslag fra lodsejere m.v., diskussion af alternativer og endelig valg af løsning
• Projektering og udarbejdelse af bygherreoverslag
• Bygherrens kommentering af den valgte løsning
• Endelig revision og udsendelse af udbudsmateriale
Det er praktisk at fremstille udbudsmaterialet sideløbende med detailprojekteringen eller som del heraf.