Andre anlæg

Det kan være relevant at etablere stier, fugletårne, parkeringspladser o.l. Eksempler på rekreative anlæg kan ses under afsnittet friluftsliv.

Rekreative anlæg
Det kan være relevant at etablere stier, fugletårne, parkeringspladser o.l. Eksempler på rekreative anlæg kan ses under afsnittet friluftsliv .
Få og simple anlæg
Det er en fordel at udforme projektet så simpelt som muligt med så få vedligeholdelseskrævende anlæg som muligt. Normalt skal man undgå nye tekniske anlæg i forbindelse med genopretning af vådområder. Det kan dog være nødvendigt at etablere bygværker for at sikre muligheden for regulering af vandspejlshøjde og flow og eventuelt også afværgeforanstaltninger.
Projektet bør udformes, så behovet for fremtidig drift og vedligeholdelse bliver mindst mulig. Man skal undgå pumper, sluser, reguleringskrævende bygværker og andre anlæg med elektriske eller maskinelle installationer, der kræver tilsyn og reparation. Etablering af et bygværk vil ofte kræve en adgangsvej. Udgifter til etablering og vedligeholdelse af vejen skal medregnes, når man træffer den endelige beslutning om valg af bygværk.