Vandløbsforbedring

Hvis hævning af vandspejlet påvirker et vandløb med ringe længdefald, kan det føre til opstuvning langt oppe i systemet.

Hvis hævning af vandspejlet påvirker et vandløb med ringe længdefald, kan det føre til opstuvning langt oppe i systemet. Der skal tages højde for dette i forbindelse med detailprojekteringen. Det kan blive dyrt at afværge følgerne af opstuvning, især i områder med bebyggelse.
Der skal tilladelse efter Vandløbsloven og evt. Naturbekyttelsesloven , hvis et vandløb skal omlægges eller ændres - også ved midlertidige indgreb. Der kan f.eks. i forbindelse med anlægsarbejde være behov for etablering af et midlertidigt sandfang nedstrøms den strækning, som skal ændres. Dette med henblik på at opsamle eventuelt materiale, som føres med strømmen.
Ved genopretning af større vådområder eller permanente søer vil der normalt være behov for anlæg, som kan genskabe en naturlig vandstand. Generelt skal man etablere åbne konstruktioner, der ikke så let blokeres, for eksempel af plantedele. Etablering af stryg er ofte en god løsning. Faldet skal være så svagt, at vandløbs faunaen kan passere. Det ser bedst ud og kræver mindst gravearbejde, hvis lejet følger det naturlige terræn frem for en ret linie.
Ved genetablering af slyngninger i vandløb skal der tages hensyn til vandføringen, når man beregner størrelsen og placeringen af de nye åslynger. Kanaler og vandløb kan sikres mod erosion med sten, faskiner eller måtter af naturmaterialer, indtil vegetationen har fået rodfæste.
Ved vandløbsrestaureringer bør vandløbsvedligeholdelsen ophøre, da formålet med disse projekter er at genoprette en naturlig tilstand med dynamik mellem vandløb og ådal. Normalt er det ikke acceptabelt at etablere større bygværker i vandløb, fordi den slags anlæg sjældent kan passeres af fisk og andre vandløbsdyr. Overfaldsbygværker bør kun anvendes til opstemning i grøfter.
Læs mere om hensyn til fisk/smolt her .