Eksempel fra Nordjyllands Amt: Fordelerrender

En vigtig del af vådområdeprojekter er at sørge for en god fordeling af vandet fra det direkte opland til området.

En vigtig del af vådområdeprojekter er at sørge for en god fordeling af vandet fra det direkte opland til området.
Fordelerrende
Hvor der kommer hoveddræn fra baglandet kan fordelingen ske ved at lave fordelerrender. Renden etableres så vandet fra dræn kan infiltrere engarealerne neden for renden. Den skal derfor være så lang, at infiltrationen fra renden kan tage den normale vandføring fra drænsystemet. Ved vådområdeprojektet ved Flamsted er der etableret fordelerrender med tilløb fra hoveddræn.
Vådområdeprojektet ved Flamsted Vådområdeprojektet ved Flamsted

I tilfælde af stor vandføring kan der forekomme overløb fra fordelerrenden. Dette kan medføre uheldig erosion i brinken af renden. Herved opstår et eroderet løb fra renden, og det går ud over rendens funktion ved normale vandføringer. Nordjyllands Amt har derfor etableret egentlige overløb fra fordelerrender f.eks. til skelgrøft eller til det tidligere hoveddræn som vist på billedet fra vådområdeprojektet ved Flamsted, hvor der i brønden er etableret overløb til det tidligere hoveddræn.
Mindre vandløb
Hvor vandet fra oplandet kommer i mindre vandløb (ofte udgravet til dybe grøfter), vil etablering af en fordelerrende afbryde den naturlige forbindelse mellem områdets hovedvandløb og de mindre tilløb ovenfor projektområdet. I stedet kan der etableres et terrænnært løb dimensioneret, så der sker oversvømmelser ved store afstrømninger. Et eksempel på et sådant lille vandløb kan ses ved Sønderlund, hvor der er etableret et nyt terrænnært forløb over engen. Vandet løb tidligere i en dyb grøft. Det nye løb kan enten etableres som et helt nyt forløb, eller det kan etableres ved hævning af bunden og etablering af et let slynget forløb med nedlægning af brinker i det gamle trace.

Vandløb ved Sønderlund
Da det kun er en mindre del af vandføringen, der ved denne løsning infiltrerer engen, vil kvælstoffjernelsen blive mindre, men forbindelsen mellem å og tilløb bevares.