Aflevering og ibrugtagning

Når anlægsarbejderne er færdige, skal entreprenøren skriftligt give besked til bygherren. Færdigmeldingen kan indeholde en anmodning om afholdelse af afleveringsforretning.

Når anlægsarbejderne er færdige, skal entreprenøren skriftligt give besked til bygherren. Færdigmeldingen kan indeholde en anmodning om afholdelse af afleveringsforretning.
Forud for afleveringsforretningen gennemføres en detaljeret gennemgang af arbejdernes omfang og kvalitet. Eventuelle mangler vurderes, prissættes og anføres på en mangelliste, der præsenteres ved afleveringsforretningen. Der kan ikke holdes afleveringsforretning, hvis der er væsentlige mangler. I givet fald påpeges dette skriftligt over for entreprenøren.
Ved afleveringsforretningen udfærdiges en afleveringsprotokol med angivelse af kendte mangler og andre forhold. Manglerne prissættes skønsmæssigt, og der fastsættes en dato for udbedring. Det anføres, om eventuelle krav kan accepteres af entreprenøren. Protokollen underskrives af både entreprenør og bygherre.
Afleveringsforretningen er den officielle overdragelse af entreprenørens arbejder til bygherren. Herefter overgår anlægget til bygherrens varetægt. Ved afleveringsforretningen nedskrives entreprenørens sikkerhedsstillelse fra 15 % til 10 %. Entreprenøren kan under særlige forhold anmode om delaflevering. Dette bør normalt undgås.

Teknisk aflevering
Ved ibrugtagning af anlægget før den egentlige aflevering, overdrages alle arbejder forbundet med anlægget til bygherren. Der foretages i denne anledning en teknisk aflevering.
Ved den tekniske aflevering klarlægges entreprenørens eventuelle fortsatte ansvar og forpligtelser i henhold til kontrakten frem til den samlede afleveringsforretningen. Der udarbejdes en fortegnelse over mangler ved den tekniske aflevering. Der kan udarbejdes et kort, som viser de udførte anlægsarbejder (”som udført kort”).

Drift- og vedligeholdelse
Der bør være udarbejdet detaljerede vejledninger før etableringen af anlæg, der kræver drift og vedligeholdelse. Den fremtidige anlægspasser eller driftsorganisation bør deltage ved aflevering og ibrugtagning.

Tidlige erfaringer
Det er vigtigt at overvåge det færdige anlæg fra starten, så man hurtigst muligt kan få justeret driften. Alle oplysninger om nedbør, vandspejl, drift og eventuel overbelastning af anlægget indføjes i en logbog (dagbog). Det noteres, om der er fejl, mangler eller uhensigtsmæssige installationer, så man kan få problemerne afklaret ved en senere gennemgang med bygherren og entreprenøren.