Overbelastning

Det er nærliggende at udnytte et vådområdes fulde denitrifikationspotentiale. Der er imidlertid flere årsager til, at dette bør frarådes.

Det er nærliggende at udnytte et vådområdes fulde denitrifikationspotentiale. Der er imidlertid flere årsager til, at dette bør frarådes.

Udnyttelse til bristepunktet
Ved denitrifikation nedbrydes organisk materiale. Som resultat frigives næringsstoffer bl.a. kvælstof i form af ammonium og opløst organisk kvælstof, samt fosfor i form af fosfat og opløst organisk fosfor. Ved kraftig denitrifikation (store mængder tilledt nitrat) vil vandet, der forlader vådområdet, indeholde mange næringsstoffer, bl.a. ammonium og fosfat. Udvaskningen kan eventuelt helt overskygge den gavnlige effekt af denitrifikationen. Samtidig vil mulighederne for denitrifikation aftage i takt med, at det organiske materiale opbruges. Overbelastning af et vådområde med nitrat svarer principielt til, at man afvander et vådområde, så luftens ilt får fri adgang til at „afbrænde" tørven.

Sænkning af vandstand om sommeren frarådes
Ved svenske undersøgelser af overrislingsenge har man fundet kraftig denitrifikation ved skiftevis stor belastning med nitratholdigt vand og perioder med naturlig afvanding. Men samtidig blev der udvasket ammonium og opløst organisk kvælstof i mængder, der svarede til en nettoudvaskning af kvælstof (Davidsson, 1997). Problemet opstår, fordi der er stor tilgang af ilt i de tørre perioder. Det giver en vedvarende nedbrydning af organisk stof, der resulterer i frigivelse af næringsstoffer.

Af denne årsag må det generelt frarådes at sænke vandstanden i genoprettede vådområder i sommermånederne, f.eks. ud fra landbrugsmæssige ønsker.

Hvorledes undgås overbelastning?
Det er vigtigt, at vådområdet ikke tilføres større vandmængder, end der naturligt kommer fra oplandet. Det topografiske opland kan afgrænses ud fra højdekurverne i landskabet. Den maksimale vandmængde svarer til nedbøren minus fordampningen. Man skal tage højde for, at der kan være drænsystemer, der går på tværs af højdekurverne.

For at beregne nitratbelastningen skal man kende nitratkoncentrationen i det vand, der skal gennemstrømme vådområdet (overflade, dræn, grundvand). Den samlede nitratbelastning fås ved at gange den anslåede vandmængde med nitratkoncentrationen. Overstiger belastningen 500 kg NO 3 - - N ha -1 skal tilførslen nedsættes. Alternativt bør vådområdet udvides.

Referencer
Læs her .