Kvælstoffjernelse

Den dominerende proces, som fjerner kvælstof fra vandet i ferske og salte vådområder, er denitrifikation. Denitrifikationen udføres af specialiserede bakterier, der reducerer nitrat til atmosfærisk kvælstof, N 2 . Herunder ses kvælstoffets cyklus.

kvælstoffjernelse

Processen er styret af en række faktorer, der bestemmer, hvor den finder sted, og hvor hurtigt nitratfjernelsen sker. Det miljø, som bakterierne lever i, påvirkes f.eks. af pH, temperatur og hvilke energikilder, der er tilstede. Der ud over er der faktorer, der knytter sig til de hydrologiske processer, f.eks. grundvandets strømningsmønster, jordens hydrauliske ledningsevne og jordprofilets udseende.