Hvor foregår denitrifikationen?

Allerede i overgangszonen mellem oplandet og vådområdet kan der registreres et markant fald i nitratkoncentrationen. Herunder ses en typisk ådal med N-processer.

Allerede i overgangszonen mellem oplandet og vådområdet kan der registreres et markant fald i nitratkoncentrationen. Herunder ses en typisk ådal med N-processer.

Ådal med N-processer.

Så snart jorden er vandmættet, bliver ilten hurtigt opbrugt, hvorefter denitrifikationen tager over. Denitrifikationen kan være meget effektiv. På nedenstående figur ses et eksempel på koncentrationer af nitrat ved ådalsskrænten i en grundvandsfødt mose i Gjern Å systemet. Allerede ved foden af ådalsskrænten finder en kraftig denitrifikation sted, og 17 meter ude i mosen er nitraten helt forsvundet.

Men der sker også et fald i vandets nitratindhold på vejen fra agerjordens rodzone hen til vådområdet. En koncentrationen på 100 mg NO 3 - -N l -1 kan med en transporttid på 10 år være reduceret til 25 mg NO 3 - -N l -1 , før vandet løber ud i vådområdet.