Eksempel fra Sønderjyllands Amt: Gammelby Bæk

I forbindelse med beregning af potentiel kvælstoffjernelse ved gennemførelse af vådområdeprojektet skal der tages hensyn til projektområdets topografi og afstrømningsvandets opholdstid i projektområdet.

I forbindelse med beregning af potentiel kvælstoffjernelse ved gennemførelse af vådområdeprojektet skal der tages hensyn til projektområdets topografi og afstrømningsvandets opholdstid i projektområdet. Betydningen heraf kan ses i overvågningen af VMPII-projektet Gammelby Bæk i Sønderjyllands Amt.
Her var den forventede kvælstoffjernelse inkl. bidraget fra ophør af den tidligere landbrugsdrift 365 kg N/ha beregnet efter DMU's formel jf. teknisk anvisning om ” Overvågning af effekten af retablerede vådområder ” (vær opmærksom på, at denne formel efterfølgende er blevet revideret – læs mere her ). Den beregnede effekt på baggrund af basisovervågningen viste imidlertid, at projektområdet efter det første år gav en kvælstoffjernelse på kun 121 kg N/ha (læs DMU's Overvågningsrapport ).
Effekten på kvælstoffjernelsen året efter anlæggelsen af projektet ligger således væsentlig under det beregnede estimat fra forundersøgelsen. Det kan virke overraskende, idet alt vandløbs- og drænvand afstrømmer overfladisk på en ca. 2 km lang strækning uden en tydelig strøm-rende for til sidst at passere en ca. 2 ha stor lavvandet sump. Betingelserne for denitrifikation (omdannelsen af nitrat til ilt) vurderes umiddelbart at være optimale.
Når overvågningen viser stor afvigelse fra det forventede, skyldes det givetvis områdets topografi. Strækningen mellem Gammelby Bæks indløb i projektområdet og udløbet fra projektområdet er på ca. 2,4 km. Terrænet falder her 12,5 m dvs. i gennemsnit 5,2 promille. Ved store afstrømninger er opholdstiden i projektområdet derfor sandsynligvis for lille til, at man kan opnå den beregnede N-omsætning pga. det relativt store fald gennem projektområdet.
Ved en stor afstrømning d. 13. januar 2004 blev der målt en meget høj koncentration af kvælstof ud af projektområdet. Opholdstiden i den lavvandede sump har ved denne ene hændelse maksimalt været 5-6 timer, og målingen har derfor bidraget kraftigt til at reducere den samlede kvælstofeffekt af projektet.
I takt med stigende tilgroning af området med tagrør, siv mv. kan der på sigt forventes en større opholdstid med deraf følgende og potentielt set en forøget N-omsætning - også ved store afstrømninger.