Eksempel på beregning fra Omme Å

Et eksempel fra Omme Å illustrerer hvorledes man kan beregne både kvælstoftilførslen og kvælstoffjernelsen i et fremtidigt vådområde

Et eksempel fra Omme Å illustrerer hvorledes man kan beregne både kvælstoftilførslen og kvælstoffjernelsen i et fremtidigt vådområde.

Kvælstofbidraget fra vandløbsoplandet er målt, idet der er data fra en vandløbsstation. Da det direkte opland til det fremtidige vådområde er forskelligt fra vandløbsoplandet både med hensyn til arealanvendelse og jordtype, er der særskilt beregnet et kvælstofbidrag herfra ved anvendelse af DMU’s formel (den gældende formel fra før oktober 2005). Det skal bemærkes, at i langt de fleste tilfælde vil anvendelse af målte data fra en vandløbsstation være det mest præcise, og en lille forskel i dyrkningsgrad vil ikke alene begrunde en anvendelse af formlen frem for målte data. Dernæst er det opgjort, hvad den ændrede arealanvendelse vil give, altså hvor meget udvaskningen går ned ved at området bliver til vådområde. Man kan se, at jord i omdrift giver 50 kg N per ha, vedvarende græs 10 kg N per ha og naturarealer 2,7 kg N per ha.

Yderligere fremgår det af beregningen, at man i dette tilfælde ved behandlingen af ansøgningen har fået godkendt et bidrag fra to dambrug, der nedlægges i forbindelse med retableringen af vådområdet. Beregningen af hvor meget kvælstof det fremtidige vådområde vil fjerne, fremgår af fanebladet ”Omsætning”. Her er det beregnet, at der vil ske oversvømmelser på dele af arealet i 5, 10 og 15 dage. Da koncentrationen er over 5 mg N l-1 anvendes en fjernelsesrate på 1,5 kg N ha-1 dag-1. Fra det direkte opland vil vådområdet modtage drænvand, og det er vurderet, at 63% af den tilførte kvælstof vil blive fjernet. Det er lidt højere end standardværdien på 50%, og det betyder, at man har vurderet, at der vil ske en vis infiltration af drænvand i vådområdet. Den topografiske opmåling af projektområdet har vist, at området også efter retablering vil have en lille umættet zone, hvor vandet kan infiltreres. Det fremgår ikke af eksemplet, hvordan man er nået frem til den meget præcise procentsats 63.