Risikovurdering for fosfortab ved genopretning af vådområder

Fosforindhold og fosforbinding i danske lavbundstyper
De 450.000 ha af det kortlagte danske lavbundsareal på 750.000 ha der udnyttes landbrugsmæssigt udgør grundlaget for fremtidige genopretningsprojekter.

Fosforindhold og fosforbinding i danske lavbundstyper
De 450.000 ha af det kortlagte danske lavbundsareal på 750.000 ha, der udnyttes landbrugsmæssigt, udgør grundlaget for fremtidige genopretningsprojekter. Af disse udgør organogene jordarter (tørv og gytje med >10% organisk materiale i de øverste 30 cm) ca. 136.000 ha, mens det resterende minerogene lavbundsareal overvejende består af mere sandede jordarter /1/. Danske lavbundsarealer er meget diverse som følge af forskelle i de geologiske dannelsesforhold og forskelle i det geokemiske miljø, der påvirker arealerne. Lavbundsarealer langs vandløb, søer og fjorde er ofte naturlige udstrømningsområder for grundvand og geokemien vil derfor ofte afspejle kemien i de grundvandsmagasiner, der føder lavbundsarealet. Eksempler på dette ses bla. i forbindelse med okkerkortlægningen, hvor forekomsten af okker i de øvre jordlag er resultatet af pyrit oxidation i grundvandssedimentet. Lavbundsarealers geokemi har stor betydning for arealernes evne til at tilbageholde fosfor.

Den landbrugsmæssige udnyttelse med dræning og gødskning af de ånære lavbundsjorde har bevirket, at mange af disse arealer i dag indeholder betydelige mængder akkumuleret fosfor (Tabel 1).

Tabel 1. Målte variationer i total fosfor indhold (TP) (tons/ha i 1 m) for danske organogene og minerogene lavbundsjorde fra fire jyske georegioner.

 

Organogene jorde

Minerogene jorde

Jyske georegioner

TP interval (tons/ha)

TP interval (tons/ha)

Nord

0.7 - 3.0

2.3 - 6.2

Øst

0.6 - 2.5

2.0 - 7.6

Midt

0.7 - 12.8

1.8 - 6.5

Vest

1.3 -17.7

0.5 - 10.1


Det fremgår af undersøgelserne, at der i danske lavbundsjorde ligger fra 0.6-18 tons total P pr. ha i den øverste 1 m. Til sammenligning er TP indholdet i dyrkede landbrugsjorde gennemsnitligt 4.8 tons TP pr. ha. Der er meget store variationer i TP indholdet i danske lavbundsjorde, hvor nogle lokaliteter har en meget betydelig akkumulering af fosfor. Tilsvarende ses også store variationer i den vertikale fordeling af TP i jordprofilen (Figur 1).

Figur 1. Variation i indholdet af total fosfor (TP) i jordprofilen for fire udvalgte lokaliteter (Kjærgaard, C).
Variationen i fosforindhold afspejler, foruden dyrkningsbetingede forskelle, de forskellige lavbundsjordes evne til at tilbageholde fosfor. Fosfor tilbageholdes i lavbundsjorden primært ved binding til jern- og aluminiumoxider /2/. I jorden findes forskellige typer af jern- og aluminiumoxider, og metaloxidernes krystallinitet har afgørende betydning for, hvor god jorden er til at binde fosfor. Dårligt krystallinske (amorfe) oxider kan pr. masseenhed binde op til tre gange så meget fosfor som de krystallinske oxider (Boks 1). En igangværende undersøgelse af et stort antal danske lavbundslokaliteter har vist, at indholdet af amorfe jern (Feox) og aluminiumoxider (Alox) varierer meget betydeligt mellem lavbundslokaliteter fra <100 til >80.000 mg/kg, og tilsvarende ses meget betydelige variationer (<100 til >5000 mg/kg) i indholdet af fosfor (Pox) bundet til amorfe metaloxider (Figur 2). Undersøgelsen viser også at amorfe jernoxider generelt udgør den kvantitativt dominerende fosforbindingsfraktion i danske lavbundsjorde.

Figur 2. Variation i indholdet af fosfor (Pox) bundet til amorfe jern- (Feox) og aluminium- (Alox) oxider for >3000 danske lavbundslokaliteter (Kjærgaard & Greve, upublicerede data).


Referencer
Læs her .