Tilførsel af fosfor fra oplandet

Der er kun få danske undersøgelser af fosfortilbageholdelse i vådområder, der tilføres fosfor med grundvandet fra oplandet, og resultaterne er noget forskellige.

Der er kun få danske undersøgelser af fosfortilbageholdelse i vådområder, der tilføres fosfor med grundvandet fra oplandet, og resultaterne er noget forskellige.

Stevns Å
Ved Stevns Å var den samlede belastning 2,92 kg P ha-1 år-1, hvoraf den atmos­færiske deposition udgjorde 83 %. Den samlede udvask­ning til Stevns Å var 0.12 kg P ha-1 år-1 , men derudover blev der ved høst­ning af plantebiomassen fjernet 10.9 ± 2.5 kg P ha-1 år-1 .

Rabis Bæk
Ved Rabis Bæk undersøgelsen er fos­fat­belastningen meget lav, kun ca. 0.36 kg PO43--P ha-1 år-1, den at­mos­færiske deposition er dog ikke målt, og beregningen hviler på et konservativt skøn, som kan være op til ca. 2.5 gange stør­re. Ud­vask­ningen er ikke måle­lig, og forklaringen herpå er, at der med grundvandet også tilføres jern til engen.

Gjern Å
I Gjern Å systemet er en lavmose undersøgt over en flerårig periode – specielt mht. kvælstof – og udvaskningen af fosfor skal ses i lyset af den store denitrifikation på op til ca. 2000 kg N ha-1 år-1. Nettoudvaskningen af fosfor er på 16,4 kg P ha-1 år-1 , mens tilførslen kun er 4 kg P ha-1 år-1 . Udvaskningen finder sted på trods af, at mosen ikke er mættet med fosfor. Tværtimod er der en stor uudnyttet bindingskapacitet i en del af mosen, og mosens økosystem vil formentlig undergå forandringer på grund af fosformangel. Den mærkelige situation skyldes, at der produceres sulfat i et afgrænset område af mosen idet nitrat denitrificeres via pyritoxidation, hvorved der dannes sulfat. Længere ude i mosen sker der en sulfatreduktion. Ved sulfatreduktionen omdannes sulfat til svovlbrinte, der reagerer med det jernbundne fosfor. Resultatet er svovlkis (FeS) og opløst fosfat, der udvaskes på grund af en meget høj gennemstrømning. Den meget store denitrifikation forstærker indirekte udvaskningen af fosfor, netop fordi en del af processen foregår med pyrit, så der dannes øgede mængder sulfat.

Tabel 1 . Fosfortilbageholdelse i forskellige danske vådområder der gennemstrømmes af grundvand.

Naturlige systemer, Ådale

Tilført

kg P ha-1 år-1

Tilbageholdt

kg P ha-1 år-1

%

Reference

Stevns Å, eng

2,92

2,80

96

Hoffmann et al., 1993

Rabis Bæk, eng

0,36

0,36

100

Brüsch, pers komm.

Gjern Å, mose

4,00

-16,4

-410

Hoffmann, 1998b

Voldby Bæk 1992*

Voldby Bæk 1993*

Voldby Bæk 1994*

1,70

1,57

1,20

-0,88

-0,36

0,47

-52

-23

39

Hoffmann et al., 2005

Gudenå, Tinnet (før restaurering)

2,89

1,53

53

Hoffmann et al., 2000

Gudenå, Tinnet (efter restaurering)

0,21

-0,44

-208

Hoffmann et al., 2000

* Atmosfærisk deposition inkluderet

Tinnet Krat
Ved Gudenåens udspring i Tinnet Krat er transporten af fosfor frem til vandløbet undersøgt både før og efter restaureringen (gensnoning og hævning af vandløbsbunden). Som det fremgår af tabel 1 medfører restaureringen, at der sker en nettoudvaskning af fosfor til vandløbet, men en mere detaljeret gennemgang af resultaterne viser, at der før restaureringen foregik en betydelig udvaskning af fosfat til vandløbet (se tabel 2), men denne går ned fra 0.88 til 0.23 kg P ha-1 år-1 efter restaureringen. Tilsvarende viser balancen for total fosfor, at udvaskningen går ned fra 1.37 før restaureringen til 0.65 kg P ha-1 år-1 efter restaureringen, men her sker der samtidig et markant fald i tilførslen fra 2.89 til 0.21 kg P ha-1 år-1 . Årsagen til nedgangen i fosfortilførslen efter restaureringen kendes ikke, men det kan eventuelt skyldes ændringer i grundvandets strømningsmønster som følge af gensnoningen. En anden forklaring kan være at perioden efter restaureringen var usædvanlig nedbørsfattig, og det kan til dels også ses af vandbalancen for området.

Tabel 2. Fosforbalancer for de vandløbsnære arealer ved Tinnet Krat.

 

Belastning

Udvaskning

Retention

%

 

----                        kg P ha-1 år-1 ----

 

PO43- -P før

0.18

0.88

-0.70

-400

PO43- -P efter

0.12

0.23

-0.11

-86

Total-P  før

2.89

1.37

1.53

53

Total-P  efter

0.21

0.65

-0.43

-208


Referencer

Læs her .