Fosfor

Genopretning af vådområder kan medvirke til at begrænse udledningen af fosfor til vandmiljøet. Selve effekten afhænger af risikoen for fosfortab fra den drænede jord i forhold til risikoen for fosfortab fra den genetablerede ”våde” jord.

Foto: Colourbox

Genopretning af vådområder kan medvirke til at begrænse udledningen af fosfor til vandmiljøet. Selve effekten afhænger af risikoen for fosfortab fra den drænede jord i forhold til risikoen for fosfortab fra den genetablerede ”våde” jord.
Potentielle vådområder ligger på de lavbundsjorde, der udgør grænsefladen mellem oplandets højbundsjorde og det nærliggende vandmiljø i form af vandløb, søer, og fjorde. Lavbundsjorde har således to funktioner i forhold til at minimere påvirkningen af vandmiljøet med fosfor:
• tilbageholdelse af fosfor tilført fra oplandet via overfladeafstrømning, drænvandstilførsel, gennemstrømning af overfladenært grundvand eller oversvømmelser med vandløbsvand,
• minimering af den interne frigivelse af fosfor bundet i lavbundsjorden.
Erfaringer har vist at vådområder meget effektivt kan tilbageholde specielt partikulært bundet fosfor, og derfor kan være et vigtigt element til at begrænse fosforbelastningen af vandmiljøet. Såvel danske som internationale undersøgelser har imidlertid vist, at der i forbindelse med etablering af vådområder kan være en betydelig risiko for frigivelse af den fosfor, der er bundet i den tidligere landbrugsjord (Meissner og Leinweber, 2004; Szilas et al., 1998; Martin et al., 1997). Beregninger viser, at frigivelse af fosfor til vandmiljøet ved genetablering af et vådområde på visse jordtyper kan foregå i op til årtier efter genetablering. Forundersøgelser af forhold der påvirker fosforfrigivelsen er derfor væsentlige i forbindelse med genetableringsprojekter.
Risikovurdering for fosfortab ved genopretning af vådområder
Risiko for Fosformobilisering ved genopretning af vådområder
Forskningsresultater fra Danmark og udlandet
Der er lavet forsøg, der viser tilførslen og tilbageholdelsen af fosfor i et vådområde. Forskningsresultaterne kan findes på nedenstående links:

Referencer
Læs her .