Vandløbsloven

Genopretning af vådområder kræver som regel godkendelse efter vandløbsloven, fordi der sker regulering af vandløb eller ændring af pumpelag.

Genopretning af vådområder kræver som regel godkendelse efter vandløbsloven , fordi der sker regulering af vandløb eller ændring af pumpelag. Følgende indgreb kræver godkendelse:

  • ændring af vandløbs skikkelse, forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg (§§ 16 og 17),
  • etablering af nye vandløb (§ 21),
  • ændring eller nedlæggelse af udpumpningsanlæg til afvanding (§§ 38, 39 og 44). Inden ophævelse af et pumpelag skal vandløbsmyndigheden fastlægge de fremtidige afvandingsforhold inden for pumpelagets område. Ophævelse og ændringer i pumpelag skal vedtages på besluttende generalforsamling i pumpelaget.
  • ændring af broer, opstemningsanlæg og flodemål (§§ 47, 48 og 49). Kommunalbestyrelsen er vandløbsmyndighed for både private og offentlige vandløb.

En reguleringssag gennemføres efter Reguleringsbekendtgørelsen .
Bemærk, at regulativerne for offentlige vandløb skal revideres, hvis der fastlægges nye bestemmelser for vandløbenes skikkelse, vandføringsevne eller vedligeholdelse (§ 12). Dette arbejde gennemføres af vandløbsmyndigheden efter Regulativbekendtgørelsen .