Eksempel fra Fyns Amt: Påvirkning af habitatarten tykskallet malermusling (Unio crassus) i vådområdeprojekt langs Odense Å og Tørringe Bæk

I praksis kan det være vanskeligt i planlægningsfasen at foretage en konkret vurdering af eventuelle konsekvenser for en habitatudpegning af et vådområdeprojekt.

I praksis kan det være vanskeligt i planlægningsfasen at foretage en konkret vurdering af eventuelle konsekvenser for en habitatudpegning af et vådområdeprojekt.
I 2003 etablerede Fyns Amt et VMPII-vådområdeprojekt i Odense Å ved Tørringe Bæk, hvor Odense Å blev genslynget. Odense Å er udpeget som habitatområde for flere habitatarter og naturtyper herunder for tykskallet malermusling.
Tykskallet malermusling var sidst fundet i Odense Å i 1984, hvorfor Fyns Amt og Miljøministeriet anså bestanden som meget lille eller endda for at være uddød.
I planlægningen af projektet foretog Fyns Amts en konsekvensvurdering af projektets påvirkning, som konkluderede, at en genslyngning af Odense Å ville skabe et varieret vandløb med forskellige fysiske forhold som varierede strømhastigheder, bundsubstrater og dybder. En stor variation i de fysiske forhold i vandløbet ville skabe en lang række levesteder for dyr og planter. Genslyngningen af Odense Å ville således forbedre betingelserne for muslingens forskellige livsstadier, som netop stiller forskellige krav til omgivelserne.
Ud fra kendskab til artens biologi og levesteder og projektets udformning var det således umiddelbart muligt at foretage en teoretisk konsekvensvurdering af projektets påvirkning af en eventuel bestand af tykskallet malermusling, hvor konklusionen var, at projektet sikrer og forbedrer muslingens bevaringsstatus i Odense Å.
Vejledningen beskriver, at midlertidige forringelser eller forstyrrelser i en eventuel anlægsfase uden efterfølgende negative konsekvenser for habitatarterne ikke vil være i modstrid med forpligtelserne.
Der var en usikkerhed omkring anlægsarbejdets påvirkning af bestanden af tykskallet malermusling i Odense Å. Hvis bestanden i Odense Å var ekstrem lille, og de sidste eksemplarer alene fandtes på projektstrækningen ville der være en udpræget fare for, at gravearbejdet med genslyngningen ville have en uoprettelig skadelig effekt på den sidste tilbageværende bestand af muslinger. Anlægsfasen vil i dette tilfælde således ikke kun skabe en midlertidig forringelse eller forstyrrelse af bestanden af tykskallet malermusling.
Vidensgrundlaget for konsekvensvurderingen var således ikke tilstrækkeligt til ensidigt at konkludere, at projektet sikrer og forbedrer muslingens bevaringsstatus i Odense Å.
For at vurdere anlægsarbejdets påvirkning af bestanden var det således nødvendigt at udføre en bestandsundersøgelse. Den var både økonomisk og ressourcemæssigt krævende. Fyns Amt undersøgte forekomsten af tykskallet malermusling på udvalgte lokaliteter i Odense Å’s hovedløb, som var repræsentative for delstrækninger af vandløbet.
I tilfældet med tykskallet malermusling i Odense Å, hvor Fyns Amts kendskab til bestandens størrelse og udbredelse var meget begrænset, var det ikke nok blot at undersøge bestanden på projektstrækningen. Et resultat som eksempelvis viste, at der var 20 individer på projektstrækningen, vil ikke sige noget om projektets påvirkning af bestanden generelt. Det var således nødvendigt at undersøge bestanden både på projektstrækningen og til sammenligning på strækninger af Odense Å, som ikke indgår i projektet.
Undersøgelsen viste, at tykskallet malermusling ikke er uddød i Odense Å, og at den forekommer i betydelig omfang i hele hovedløbet med de største bestande på de uregulerede fredede strækninger af Odense Å, hvor der er varierede fysiske forhold. Det blev estimeret, at der var en bestand på over 3.000 individer i Odense Å.
Undersøgelsen viste ligeledes, at projektet kan have en mindre negativ kortvarig betydning for bestanden af tykskallet malermusling i Odense Å på projektstrækningen under anlægsarbejdet. Det må dog forventes, at tykskallet malermusling indvandrer til den nye genslyngede strækning med varierede fysiske forhold, idet det netop var på de uregulerede strækninger nedstrøms i vandløbet, hvor der var de største bestande af muslingen. Herved øges antallet af egnede levesteder i Odense Å for tykskallet malermusling.
Det viser, at det således er afgørende for en fyldestgørende konsekvensvurdering af et projekts påvirkning af habitatarter og naturtyper at tilvejebringe et tilstrækkeligt videns- og datagrundlag for vurderingen inden for alle projektets faser og arternes forskellige livsstadier.