Spildevandslovgivningen

Bortskaffelse af spildevand reguleres af miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 og spildevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1667 af 14. december 2006 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4).

Bortskaffelse af spildevand reguleres af miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 og spildevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1667 af 14. december 2006 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4). Reglerne er uddybet i en spildevandsvejledning udsendt i efteråret 1999 (vejledning nr. 5 fra 1999).

Udledning af spildevand fra spredte bebyggelser eller små bysamfund til de genoprettede vådområder op til 30 personækvivalenter (PE) kræver typisk tilladelse fra kommunalbestyrelsen, mens større udledninger kræver tilladelse fra amtsrådet. Selve udledningen fastsættes til det punkt, hvor selve udledningen finde sted. Det betyder, at flere ejendomme, der hver især bidrager med en spildevandsbelastning i et vandområde, administrativt skal behandles som individuelle udledninger, selvom den samlede belastning til vandområdet er større end 30 PE. Det er ikke muligt at klage over kommunalbestyrelsens afgørelser til anden administrativ myndighed, dog skal spildevandsplanen sendes i høring således borgere kan gøre indsigelser. I spildevandsplanen er det beskrevet hvilke ejendomme, der skal have forbedret rensning, og spildevandsplanen må ikke være i modstrid med Amtets regionplan, hvori det bl.a. står hvilke vandområder, der ikke lever op til de krav, det er sat, og hvor det er spildevand, der er årsag til den manglende målopfyldelse. Når vandplanerne vedtages er det disse planer, der bliver grundlag for den kommende spildevands administration.
Der kan f.eks. gives påbud om bedre rensning for at få opfyldt målsætningen i det vandområde, der udledes til, eller i nedstrøms liggende vandområder. Det er kommunalbestyrelsen, der giver påbud om forbedret rensning. Der kan eventuelt nedlægges forbud over for en spildevandsudledning, hvis forureningen ikke kan afhjælpes, eller hvis der er overhængende fare for sundheden.
Når kommunalbestyrelsen giver tilladelse eller påbud til en spildevandsudledning, skal der stilles krav om rensning svarende til niveauet i spildevandsplanen.
Hvis kommunalbestyrelsen giver påbud om forbedret rensning af spildevand fra en helårsbolig, skal ejeren have tilbud om medlemskab af kloakforsyningen i overensstemmelse med lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv.. Det betyder, at kommunen skal betale både etableringsudgifter og fremtidige driftsudgifter. Til gengæld skal ejendommens ejer betale det sædvanlige tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag.

I forbindelse med vådområdeprojektet ved Grejs Å har Vejle Amt fået lavet en retslig vurdering af problemstillingen omkring spildevandsforholdene. Vurderingen kan ses her .