Skovloven

De fleste skove er fredskovspligtige, jf. skovloven. Det betyder, at de skal bevares og forynges med træarter, der kan danne højstammet skov.

De fleste skove er fredskovspligtige, jf. skovloven . Det betyder, at de skal bevares og forynges med træarter, der kan danne højstammet skov.
Oversvømmelse af et fredskovspligtigt areal i forbindelse med et vådområdeprojekt kræver tilladelse efter skovloven , og det lokale statsskovdistrikt skal kontaktes herom . Tilladelsen kan gives enten som en dispensation, hvor fredskovspligten på arealet bevares, eller som en ophævelse af fredskovspligten, hvis det er store arealer, der fremover skal være uden skovbevoksning. I begge tilfælde kan der stilles krav om erstatningsskov. Størrelsen heraf vil normalt svare til det areal, der fremover skal være uden skovbevoksning plus 10 - 50 %. Gives der dispensation til vådområder på mindre arealer, vil der dog i de fleste tilfælde ikke blive stillet krav om erstatningsskov, da genopretning eller etablering af mindre vådområder anses for at være et led i bæredygtig drift af fredskov.

Oversvømmelse af skovarealer medfører krav om erstatning for tabt vedmasse- og jordværdi. Erstatningen afhænger meget af træarten. Krav om erstatningsarealer kan yderligere øge det beløb, som skal betales til lodsejeren. Se desuden under afvanding