Planloven

Kommuneplanerne indeholder udpegning af lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområde. Det er de såkaldte potentielle vådområder.

Kommuneplanerne indeholder udpegning af lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområde. Det er de såkaldte potentielle vådområder.
Kommuneplanen skal indeholde retningslinier for lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder, jf. § 11 a nr. 12 i Planloven .
De udpegede lavbundsområder, der kan genoprettes som vådområder, skal gives en planlægningsmæssig status, der gør det muligt at genoprette dem som vådområder. Der må ikke meddeles landzonetilladelse til byggeri og anlæg m.v., som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes. De pågældende arealer skal samtidig være udpeget som Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL-områder).
Et projekt kan evt. kræve, at der udarbejdes et kommuneplantillæg såfremt projektet ligger uden for et udpeget lavbundsområde eller såfremt projektet er omfattet af VVM reglerne. Af bilag til bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af planloven, nr. 1006 af 20. oktober 2005 , fremgår hvilke anlæg, der kræver behandling efter VVM-reglerne. Som udgangspunkt er det kommunen, der er myndighed.