Museumsloven

I nogle projektområder kan der ligge beskyttede fortidsminder, jf. museumslovens §§ 29 e og f og naturbeskyttelseslovens § 18. Kommunen kan dispensere fra 100 m beskyttelseslinien beskrevet i naturbeskyttelseslovens § 18.

I nogle projektområder kan der ligge beskyttede fortidsminder, jf. museumslovens §§ 29 e og f og naturbeskyttelseslovens § 18. Kommunen kan dispensere fra 100 m beskyttelseslinien beskrevet i naturbeskyttelseslovens § 18. Hvis tidligere inddæmmede fjorde og vige opnår fri forbindelse med havet og bliver saltvandspåvirket, vil fortidsminder overgå til museumslovens § 29 g .

Ikke-fredede, skjulte fortidsminder og arkæologiske levn er beskyttet efter museumsloven (kap. 8, § 27) . For at undgå forsinkelser bør de lokale museer eller Kulturarvsstyrelsen høres så tidligt som muligt i forbindelse med de tekniske og biologiske forundersøgelser. Anlægsarbejder kan standses op til et år af hensyn til arkæologiske udgravninger.

Genopretning af vådområder er offentligt arbejde. Derfor afholdes udgifterne til arkæologiske forundersøgelser og egentlige undersøgelser af anlægsmyndigheden, jf. museumslovens §§ 26, stk. 2 og 27, stk. 4-7 . Udgiften til mindre arkæologiske forundersøgelser afholdes dog af museet. En privat lodsejer kan opnå erstatning for tab ved ikke at fortsætte den hidtidige drift, som undersøgelserne forvolder.