Miljømålsloven

Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) implementerer dele af vandrammedirektivet, habitatdirektivet og EF-fuglebeskyttelsesdirektivet i dansk lovgivning.

Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) implementerer dele af vandrammedirektivet, habitatdirektivet og EF-fuglebeskyttelsesdirektivet i dansk lovgivning.
Miljømålsloven er første fase af implementeringen af vandrammedirektivet og supplerende implementering af habitatdirektivet. Der sker en fælles gennemførelse af vand- og naturplanlægningen efter de nævnte direktiver for at fremme sammenhængen i arbejdet med vand- og naturkvaliteten, og fordi der er væsentlige sammenfald både mellem de direktivmæssige forpligtelser og de arealer, hvorpå der ifølge direktiverne forventes at skulle gennemføres en indsats. Det er således hensigten, at der i videst muligt omfang sker en koordineret indsats.
Vand og Natura2000-planer
Miljøministeren skal fremover (efter 1. januar 2007) udarbejde vand- og Natura 2000-planer og disse planers basisanalyse, målfastsættelse og et indsatsprogram, som giver retningslinjer for kommunernes efterfølgende planlægning og gennemførelse af planerne.
Kommunerne skal på grundlag af de statslige vand- og Natura 2000-planer udarbejde og vedtage handleplaner for den konkrete og lokale indsats efter en offentlig høringsfase og med nærmere fastsatte tidsfrister. Såvel miljøministeren som andre berørte kommunalbestyrelser kan fremsætte indsigelser mod forslag til handleplaner. Kan der ikke opnås enighed efter mægling/forhandling, træffer ministeren afgørelse. Der foreslås endvidere indført en klageadgang over disse handleplaner.
Regionsrådene får en høringsret og en mulighed for at komme med indspil til vand- og Natura-2000 planerne i idefasen. Udover regionsrådene og kommunalbestyrelserne får også borgere og organisationer i denne fase mulighed for at komme med indspil til den statslige vand- og Natura 2000-planlægning allerede på et tidligt tidspunkt i arbejdsprocessen.
Regionsrådene tillægges endvidere en koordinerende rolle for så vidt angår de kommunale bidrag, der kommer i idefasen, ligesom det foreslås, at regionsrådene efter anmodning kan indkalde til mægling i tilfælde af uenighed mellem berørte kommunalbestyrelser omkring de kommunale handleplaner.
Med loven er der ikke introduceret nye virkemidler. Det bliver kommunerne, der er ansvarlige for gennemførelsen af indsatsen. Naturgenopretning – herunder etablering af vådområder- er et af de virkemidler, der kan indgå i de kommunale handleplaner. Handleplanerne skal vedtages senest 1 år efter den statslige vandplan er vedtaget. Behovet for nye virkemidler skal blandt andet vurderes i lyset af resultatet af basisanalysen og overvågningen. Dette hører således til i anden fase af vandrammedirektivets implementering.
Vandrammedirektivet indeholder en lang række tekniske og specifikke regler om indholdet af de forskellige planer og fastsættelsen af miljømålene. Disse udmøntes med hjemmel i loven. Miljømålsloven danner i sig selv rammerne for det administrative arbejde og udpegningen af vanddistrikter.
Danmark er inddelt i følgende vanddistrikter:
1. Sjælland/Lolland-Falster
2. Bornholm
3. Jylland/Fyn med øer med undtagelse af de grænseoverskridende vandløbsoplande i Sønderjylland
4. De grænseoverskridende vandløbsoplande i Sønderjylland.
Tidsfrister for vandplanlægningen efter miljømålsloven er angivet som
Forberedelse af 1. planperiode

• 22. december 2004. Basisanalyse og register over beskyttede områder skal være udarbejdet.
• 22. december 2006. Overvågningsprogram skal iværksættes.
• 1. juli 2006. Frist for færdiggørelse af basisanalyse for Natura 2000-områderne.
• 22. december 2006. Tidsplan og arbejdsprogram for tilvejebringelse af vandplan skal være sendt i høring. Høringsfrist minimum 6 måneder.
• 22. juni 2007. Oversigt over de væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, som skal løses, skal være sendt i høring. Høringsfrist minimum 6 måneder.
• 22. juni 2007. Indkaldelse til idefase.
• 22. december 2008. Forslag til vandplan og Natura 2000-plan skal være sendt i høring. Høringsfrist minimum 6 måneder.
1. planperiode

• 22. december 2009. Endelig 6-årig vandplan og Natura 2000-plan med indsatsprogram skal være vedtaget.
• 22. december 2010. De kommunale handleplaner skal som hovedregel være vedtaget.
• 22. december 2012. Foranstaltninger efter indsatsprogrammer skal være iværksat.
• 22. december 2015. Frist for opfyldelse af miljømål for vand.
Læs mere om miljømålsloven og vand- og natura 2000 planerne på Naturstyrelsens hjemmeside – herunder hvor langt planprocessen er.