Landbrugsloven

Landbrugsloven administreres af jordbrugskommissionerne. Med vedtagelsen af landbrugsloven fra 1999 blev der indføjet nye regler til at give incitament til frivillige aftaler mellem landbrugere og offentlige myndigheder om udtagning af landbrugsjorder til genopretning af vådområder og beskyttelse af drikkevand m.v.

Landbrugsloven administreres af jordbrugskommissionerne. Med vedtagelsen af landbrugsloven fra 1999 blev der indføjet nye regler til at give incitament til frivillige aftaler mellem landbrugere og offentlige myndigheder om udtagning af landbrugsjorder til genopretning af vådområder og beskyttelse af drikkevand m.v. Som en væsentlig ændring blev der mulighed for at erhverve erstatningsjord som kompensation for de arealer, der ikke må tilføres gødning. Disse regler er videreført i landbrugsloven fra 2004 med senere ændringer.

Jordbrugskommissionen kan dispensere fra erhvervelsesbetingelserne og sammenlægningsreglerne ved køb af erstatningsjord, når de afgivne arealer pålægges varige dyrkningsrestriktioner, så de heller ikke efter udløbet af en 20-årige aftale må tilføres gødning. Dispensation til erhvervelsen af erstatningsjord kan meddeles i indtil 8 år efter, at der er indgået aftale om projektet.

Ønsker en landmand at afhænde en berørt ejendom og købe en anden uden for projektområdet (erstatningsejendom), kan jordbrugskommissionen efter en konkret vurdering dispensere fra reglerne om fortrinsstilling og i et vist omfang bopælspligten. Der skal i hver enkelt sag tages hensyn til de ændrede forhold på den ejendom, der afstås. Der kan normalt ikke dispenseres til erhvervelse af erstatningsarealer som kompensation for arealer, der i forvejen er fradragsarealer.

Fradragsarealer omfatter bl.a. arealer pålagt varige dyrkningsrestriktioner, eller som er udtaget i 20 år uden tilførsel af gødning. Restriktionerne skal være af offentligretlig karakter, eller fremgå af frivillige aftaler med offentlige myndigheder o.l., herunder offentlige og private vandforsyningsanlæg. Der skal være mere end 10 år til aftalens udløb, medmindre der fortsat ikke må tilføres gødning efter aftaleperioden (f.eks. hvis arealet bliver omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3).
Yderligere oplysninger om landbrugsloven kan findes på FødevareErhvervs hjemmeside .