Jordfordelingsloven

FødevareErhverv kan købe jord efter jordfordelingsloven, jf. lov nr. 535 af 24. juni 2005 om jordfordeling og køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) med senere ændringer.

FødevareErhverv kan købe jord efter jordfordelingsloven, jf. lov nr. 535 af 24. juni 2005 om jordfordeling og køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) med senere ændringer.
Desuden kan kommunerne efter 1. januar 2007 oprette jordkøbsnævn og opnå bemyndigelse til at købe jord med den samme hjemmel som staten. For kommunale jordkøbsnævn gælder bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1220 af 18. oktober 2007.
Ifølge jordfordelingslovens § 11 kan FødevareErhverv og jordkøbsnævnene købe fast ejendom til opfyldelse af de i lovens § 1 nævnte formål, nemlig at:
• sikre en bedre erhvervsmæssig udnyttelse af landbrugsejendomme ved at forbedre struktur- og arronderingsforholdene gennem omlægning af landbrugsjord,
• medvirke til gennemførelse af projekter til bevaring og forbedring af natur- og miljøværdier i det åbne land, herunder oprettelse af rekreative områder og natur- og nationalparker, naturpleje, skovplantning, drikkevandssikring og internationale forpligtelser på natur- og miljøområdet m.v.,
• medvirke til udvikling af landdistrikterne ved forbedring af struktur- og arronderingsforholdene under hensyn til natur, miljø og landskabelige værdier,
• medvirke til jordomlægninger for at afbøde de jordbrugsmæssige gener ved ikke-jordbrugsmæssige aktiviteter i landbrugsområder,
• fremskaffe erstatningsjorder til berørte landbrugsejendomme i forbindelse med gennemførelse af de i nr. 2-4 nævnte projekttyper og
• muliggøre etablering og bevarelse af havekolonier.
Køb af landbrugsarealer efter jordfordelingsloven er fritaget for at opfylde landbrugslovens erhvervelsesregler. Ved afhændelse skal landbrugslovens regler dog overholdes. Udstykninger, som sker i forbindelse med købet, skal ikke behandles efter planloven.
Jordfordelingsloven gør det muligt at købe puljejord eller erstatningsjord til jordfordeling, f.eks. ved genopretning af vådområder. For FødevareErhverv er hjemmelen præciseret i en bekendtgørelse, som trådte i kraft den 6. januar 1999 (bekendtgørelse nr. 1062 af 21. december 1998 om anvendelse af jordkøbsloven og jordfordelingsloven i forbindelse med genopretning af vådområder til forbedring af vandmiljøet samt ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til udgifter til matrikulær berigtigelse af visse jordfordelinger). For jordkøbsnævnene er hjemmelen til stede, når nævnet har modtaget bemyndigelse fra Fødevareministeren.
Et kommunalt jordkøbsnævn har en bestyrelse på 6-8 medlemmer og betjenes af et sekretariat. Erfaringerne med Jordkøbsnævnet for Sønderjyllands Amt – som fungerede fra 1992 indtil amtets nedlæggelse ved udgangen af 2006 – har været positive og danner baggrunden for, at man har ønsket at opretholde muligheden for at etablere jordkøbsnævn i kommunalt regi også efter kommunalreformens gennemførelse den 1. januar 2007. Jordkøbsnævnene kan med fordel inddrages ved genopretning af vådområder. Bestyrelsen har som regel et godt lokalt kendskab, der kan trækkes på, når konkrete køb skal besluttes.
Yderligere oplysninger kan findes på FødevareErhvervs hjemmeside .