Eksempel fra Fyns Amt: Berøringsflader med habitatdirektivet og andre internationale udpegninger

Vådområdeprojekter kan omfatte arealer, der er udpeget til EF Fuglebeskyttelsesområder, EF Habitatområder og evt. Ramsarområde.

Vådområdeprojekter kan omfatte arealer, der er udpeget til EF Fuglebeskyttelsesområder, EF Habitatområder og evt. Ramsarområde.
Retningslinierne for amtets administration er, at der kan planlægges for foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af naturforholdene i det berørte område. Det gælder for EF-områderne, at der ikke må administreres på en måde, som kan indebære forringelser af områdets naturtyper og levestederne for arterne, eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter og naturtyper, som området er udpeget for. For Ramsarområder gælder, at der skal administreres på en sådan måde, at beskyttelsen af området fremmes.
Det er altså væsentligt at undersøge, om projektområdet indeholder naturtyper eller arter, der er udpegningsgrundlag for det internationale naturbeskyttelsesområde. Hvis dette ikke er tilfældet – f.eks. i Nørreballe Nor på Langeland – vil projektet muligvis umiddelbart kunne være medvirkende til, at udpegningsgrundlaget tilgodeses ved at skabe en naturtype, der indgår i udpegningsgrundlaget eller skabe mulighed for, at arter, der indgår i udpegningsgrundlaget, etablerer sig i området. Dette skal beskrives i dispensation efter naturbeskyttelsesloven, hvis en sådanne er påkrævet.
Indeholder projektområdet – f.eks. Føns Vang og Odense Å v/ Tørringe Bæk - derimod naturtyper eller arter, der er udpegningsgrundlag for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet medfører ændrede forudsætninger for bevarelsen af disse naturværdier, skal dette beskrives i dispensation efter naturbeskyttelsesloven, og der skal argumenteres for, hvordan ændringerne kan være til gavn for udpegningsgrundlaget.