Eksempel fra Vejle Amt: Spildevand fra spredt bebyggelse i oplandet til vådområdeprojekt ved Grejs Å

I forbindelse med et vådområdeprojekt ved Grejs Å fik Vejle Amt i 1999 COWI A/S til at udarbejde en retslig vurdering af forholdet mellem etablering af vådområder og urenset eller mekanisk renset spildevand i oplandet til vådområdet.

Afledning af urenset eller mekanisk renset spildevand fra spredt bebyggelse i oplandet til det planlagte genskabte vådområde vil kunne give anledning til miljømæssige, uhygiejniske og æstetiske problemer, der er uforenelige med etableringen af vådområdet.

Det er vurderet

  • Om afledning af spildevand der sker via rørledninger, vandløb og drænrør fra den spredte bebyggelse kan blokeres helt eller delvist ved gennemførelse af vådområdeprojekter?
  • Om de veterinære (u)hygiejniske forhold ved udledning af mekanisk renset spildevand til (ny)etablerede vådområder, hvor der fortsat i perioder sker afgræsning, kan støde på problemer i forhold til f.eks. lovgivningen under Fødevareministeriet

Sammenfattende vurdering

Såfremt Amtet ikke har, eller ønsker at fastsætte hensigtsmæssige kvalitetsmålsætninger i forbindelse med vådområdeprojekter, er kommunen ikke forpligtet til i spildevandsplanen for enkeltudledere at fastsætte krav om bestemte renseniveauer.

Det forhold, at spildevandsplanen ikke må stride mod regionplanen og forudsætninger udmeldt af Miljø- og energiministeren, jf. miljøbeskyttelseslovens §32, stk 2, udelukker ikke, at kommunen af egen drift kan fastsætte skærpede krav til de bestemte renseniveauer i spildevandsplanen.

Blokering af eksisterende lovlige rørledninger, dræn, grøfter m.v., der udleder urenset eller mekanisk renset spildevand fra den spredte bebyggelse, kan kun ske ved kommunalt påbud efter miljøbeskyttelseslovens kap. 4, hvilket forudsætter, at kommunen ud fra en konkret vurdering finder, at spildevandsudledningen er miljømæssig uforsvarlig.

Ved vurderingen af, om et spildevandsanlæg fungerer miljømæssigt uforsvarligt vil den fastsatte recipientkvalitetsmålsætning for området være af væsentlig betydning. Ved fravær af en sådan målsætning for et område, vil det ved en dokumentation af, at de faktiske spildevandsforhold fremtræder uhygiejnisk og derved miljømæssigt uforsvarligt, kunne begrunde et kommunalt påbud om forbedret spildevandsrensning.

Hele rapporten kan læses her .

nr, Vejle Amt