Fiskeriloven

Permanent vanddækkede arealer, der opstår som følge af genopretning af et vådområde, er omfattet af fiskeriloven.

Permanent vanddækkede arealer, der opstår som følge af genopretning af et vådområde, er omfattet af fiskeriloven . Det gælder, selvom der ikke udvikles en naturlig fiskebestand og uanset om fiskebestanden er temporær, dvs. at den senere dør ud eller kun besøges af vandrefisk.

For de nye vandområder vil der som følge heraf gælde regler om mindstemål, fredningstider, udsætning, tilladte redskaber, særlige beskyttelsesforanstaltninger for vandrefisk og retten til fiskeri. Afhængigt af om vandområdet har karakter af sø eller å vil der gælde forskellige regler om anvendelse af redskaber. Desuden vil nogle af reglerne ikke gælde, hvis det nye vandområde er isoleret uden afløb eller tilløb, eller hvis arealet kun har én ejer og afløbet (f.eks. en kloakledning) ikke er passabelt for fisk.

Skal der etableres dæmninger og skabes opstemninger i vandløb, vil loven stille krav om etablering af passager, så fiskene fortsat kan bevæge sig frit op og ned ad vandløbet.

Retten til fiskeri tilfalder altid bredejeren. Det offentlige (stat, amt og kommune) kan dog beholde fiskeretten, selvom bredarealerne sælges. Desuden gælder den normale regel om
fiskeretten ikke, hvis vandområdet er fiskemæssigt isoleret og ejes af en enkelt person, et selskab eller lignende.