Tilskud til genopretning af vådområder under VMP II/III

Et af virkemidlerne under både Vandmiljøplan II og III er genopretning af vådområder. Målet er, at der samlet skal genoprettes ca. 8.800 ha vådområder.

Tilskudsordning til genopretning af vådområder :

Tilskudsordningen til genopretning af vådområder administreres af Naturstyrelsen.

Der kan ikke længere søges om midler til helt nye projekter, men der kan fortsat søges om midler til færddiggørelse af projekter, der allerede har fået tilsagn om midler til gennemførelse.

De projekter, som ikke ved årsskiftet 06/07 var gennemført er, jf. bekendtgørelse om genopretning af vådområder nr. 1347 af 11. december 2006, blevet overført til hhv. Naturstyrelsen (> 100 ha) imens de resterende projekter er overført til kommunerne (<= 100 ha). Projekterne opfylder alle en række kriterier for at få økonomisk støtte. Der er bl.a. krav om en vis kvælstoffjernelse, og at projektet har en positiv effekt på naturen.

Hvis du vil vide mere om ordningen:

Hvordan genoprettes vådområder:

Vådområderne realiseres ved at genoprette den naturlige hydrologi i lavbundsområder. Der kan være tale om at stoppe dræn og afvandingsgrøfter, hæve vandløbsbunden, genslynge vandløb, nedlægge pumpelag, ændre vandløbsvedligeholdelse mv. Derved skabes der vådområder der varierer fra våde enge til søer.

Vådområderne har bl.a. den egenskab at de ved denitrifikation kan omdanne nitrat til frit kvælstof, der er udskadeligt.

Historik:

Naturstyrelsen gav frem til 31. december 2006 tilsagn til amterne om midler til projekterne.

Projekterne blev vurderet vurderet og godkendt af et koordinationsudvalg for vådområder, som bestod af Amtsrådsforeningen, Direktoratet for FødevareErhverv og Naturstyrelsen. Der blev I første omgang bevilget midler til en teknisk/biologisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse. Disse belyste om projekterne kunne realiseres og om de opfyldte kriterierne for at modtage støtte. På den baggrund blev der taget stilling til selve projektgennemførelsen.

Direktoratet for FødevareErhverv varetog hovedparten af de ejendomsmæssige forundersøgelser ligesom de står for gennemførelse af jordfordelinger og køb af puljejord i projekterne.

Links