Generelle vilkår for Naturstyrelsens udbetaling af tilskud til genopretning af vådområder og køb af puljejord efter Vandmiljøplan II

Disse vilkår omhandler tilsagn om tilskud til forundersøgelser, detailprojektering, anlægsudgifter, engangskompensation og køb/salg af ejendomme, og tilsagn om at Direktoratet for FødevareErhverv i samarbejde med amtet kan købe puljejord.

1. Tildeling af midler

Tilsagn om tilskud til genopretning af et vådområde inden for rammerne af Vandmiljøplan II gives af Direktoratet for FødevareErhverv og Naturstyrelsen efter indstilling fra Koordinationsudvalget for vådområder (koordinationsudvalget).

Hvis amtet anmoder Direktoratet for FødevareErhverv om køb af puljejord vil udgifterne midlertidigt blive finansieret af Direktoratet for FødevareErhverv. Efter at Direktoratet for FødevareErhverv har afsluttet opgaven, fremsender Direktoratet for FødevareErhverv en opgørelse og regning for erhvervet projektjord til amtet. Amtet godkender regningen og anmoder herefter Naturstyrelsen om udbetaling af tilskud.

Direktoratet for FødevareErhverv giver tilsagn om MVJ-tilskud.

2. Projektets gennemførelse

Amtet er ansvarlig for gennemførelse af projektet inden for de tidsmæssige og økonomiske rammer som amtet har anført i sin ansøgning samt de eventuelle ændringer der følger af tilsagnsskrivelsen fra Naturstyrelsen. Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med den beskrivelse der har været forelagt Naturstyrelsen, og de skriftlige aftaler der under projektets gennemførelse, indgås med Naturstyrelsen.

Det er en forudsætning for tilskud til en forundersøgelse at der som en del af forundersøgelsen udarbejdes et budget for det samlede vådområdeprojekt. Budgettet skal vedlægges ansøgningsskemaet for projektgennemførelse. Ved ansøgning om midler til forundersøgelser skal der indhentes mindst to tilbud på den teknisk/biologiske forundersøgelse.

Hvis der sker forsinkelser eller projektet opgives, skal Naturstyrelsen straks informeres. Væsentlige ændringer i projektet eller i projektplanen skal godkendes af Naturstyrelsen. I forbindelse med projektændringer forbeholder Naturstyrelsen sig ret til at ændre vilkårene for det resterende projekt.

Amtet er ansvarlig for at tinglyse rådighedsindskrænkninger på de ejendomme der indgår i projektet. Rådighedsindskrænkningerne fremgår af bekendtgørelse nr. 784 af 1. september 2001 om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder og bekendtgørelse nr. 221 af 28. marts 2001 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, kap. 16.

Amtet er ansvarlig for at sikre at DMU og amtet har adgang til projektarealerne i forbindelse med overvågning. Amtet tinglyser dette på ejendommen sammen med de øvrige rådighedsindskrænkninger. Desuden har amtet ansvaret for at sikre at DMU og/eller amtet har adgang til opstilling af nødvendigt overvågningsudstyr i projektområdet. Endeligt har offentlige myndigheder adgang til private arealer i forbindelse med tilsyn.

2a. Offentlighedens inddragelse ved store projekter

Amtet er ansvarlig for at inddrage offentligheden i projektplanerne i overenstemmelse med reglerne i Bekendtgørelse nr. 836 af 4. september 2000 om offentlighedens inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter, dvs. projekter hvor projektomkostningerne skønnes at overstige 3 millioner kr.. Før der træffes beslutning om gennemførelse af projektet skal amtet offentliggøre planerne om projektet i stedlige blade og indkalde til offentligt møde om sagen, med mindre der ikke skønnes at være behov derfor.

3. Tilskudsberettigede udgifter

Der ydes tilskud, jf. Bekendtgørelse nr. 784 af 1. september 2001 om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder, til udgifter i overensstemmelse med de budgetposter som er angivet i tilsagnsskrivelsen, de oplysninger der er givet i ansøgningen, herunder det tilhørende specificerede budget, samt de ændringer og tilføjelser der følger af tilsagnsskrivelsen. Der kan ikke forventes ekstra bevillinger til de enkelte budgetposter, med mindre der foreligger skriftlig tilsagn herom fra Naturstyrelsen. Overskridelser på grund af pris- og lønstigninger og merforbrug i arbejdstid vil heller ikke blive dækket uden at der på forhånd er indgået supplerende skriftlig aftale herom med Naturstyrelsen.

Mindreforbrug på de enkelte budgetposter må ikke omdisponeres uden forudgående skriftlig aftale med Naturstyrelsen.

Amtet har det økonomiske ansvar hvis nettoudgifterne til projektet overstiger det samlede budget, der lå til grund for tilsagnet om tilskud. Bliver udgifterne mindre end budgetteret, udgør tilskuddet de dokumenterede udgifter. Eventuelt for meget udbetalt tilskud skal tilbagebetales til Naturstyrelsen.

Der ydes ikke tilskud til moms.

4. Oplysninger om projektet

Igangværende projekter
Senest den 1. marts hvert år fra 1999 og frem skal amtet give Naturstyrelsen en kortfattet statusrapport for igangværende projekter som har fået tilskud jf. bekendtgørelse om tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder.

Afsluttede projekter
Når et projekt er afsluttet, sender amtet en rapport til Naturstyrelsen om det færdige projekt med oplysninger om størrelsen af det areal der er omfattet af projektet, regnskab for projektet og beskrivelse af den genskabte tilstand i hvert projektområde. Beskrivelsen skal indeholde oplysninger der kan tjene til en vurdering af om forudsætningerne for tilskuddet er opfyldt, herunder kvælstofeffekt, fosfor- og okkereffekt og den forventede udvikling i naturindhold samt fremtidig drift af området. Rapport om det færdige projekt fremsendes til Naturstyrelsen senest 3 måneder efter projektets afslutning.

Oplysninger om projekter skal i øvrigt følge Naturstyrelsens og Danmarks Miljøundersøgelsers anvisninger.

Naturstyrelsen kan lade udbetaling af periodeafregning afvente en fyldestgørende årlig statusrapport og lade slutudbetaling afvente en fyldestgørende slutrapport.

Amtet skal, hvis Naturstyrelsen anmoder derom, afgive evt. supplerende oplysninger som styrelsen finder nødvendige til kontrol af projektets gennemførelse og regnskaber.

5. Udbetaling af tilskud og regnskab

Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud at projektet gennemføres i overensstemmelse med de betingelser der er aftalt med Naturstyrelsen.

Tilskud til forundersøgelser udbetales når forundersøgelserne er afsluttet, og der foreligger et regnskab for undersøgelserne som er godkendt af Naturstyrelsen. Som bilag til regnskabet fremsender amtet kopi af samtlige regninger vedrørende projektet.

Udbetaling af tilskud til projektgennemførelse sker på grundlag af fremsendte regnskaber med minimum samme specifikationsgrad som det budget der lå til grund for tilskudstilsagnet. Der skal vedlægges dokumentation i form af bilag for udgifter og indtægter.

Udbetaling af tilskud kan ske samlet ved projektets afslutning eller som kvartalsvis afregning. Hvis der vælges kvartalsvis afregning, skal der gennem hele projektforløbet, senest 14 dage efter udløbet af hvert af årets kvartaler, fremsendes et kvartalsregnskab for projektet.

I kvartaler med nettoudgift for amtet vil Naturstyrelsen inden månedens udløb overføre nettoudgiften til amtet, og i kvartaler med nettoindtægt skal amtet inden 14 dage efter kvartalets udløb overføre nettoindtægten til Naturstyrelsens girokonto 555-5051.

Der påløber ikke renter. Den enkelte afregning skal specificeres og attesteres af en af amtets ledelse bemyndiget person. Udbetaling af tilskud sker til en af amtet oplyst konto i et pengeinstitut.

Et slutregnskab for det færdiggjorte projekt skal fremsendes til Naturstyrelsen senest 3 måneder efter projektets afslutning. Regnskabet skal specificeres på samme måde som det budget der er lagt til grund for tilsagnet om tilskud. Regnskabet skal indeholde en opgørelse af samtlige udgifter og indtægter (begge excl. moms) i forbindelse med projektgennemførelsen, herunder en opgørelse af anden tilskudsfinansiering eller medfinansiering fra amtet. Der skal i regnskabet, eller i et bilag, redegøres for væsentlige afvigelser mellem budget- og regnskabstal. Ved afslutningen af projekter med kvartalsvis afregning skal der udarbejdes et samlet slutregnskab efter samme retningslinier som for slutregnskaber i projekter med en samlet udbetaling jf. ovenfor.

Regnskabet skal være underskrevet af en af amtets ledelse bemyndiget person og attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af den kommunale revision.

6. Bortfald af tilskud

Projektet skal gennemføres inden for maximalt 3 år regnet fra Naturstyrelsens skriftlige tilsagn om projektgennemførelse eller senest ved udgangen af 2003. Såfremt projektet ikke er gennemført inden for fristen, skal amtet senest 3 måneder inden fristens udløb søge om en fornyet bevilling af midler, idet de uforbrugte afsatte midler går tilbage til den centrale pulje ved fristens udløb.

7. Revisionsbestemmelser

Revisionsbestemmelser fremgår af vedlagte revisionsinstruks.

8. Forhold til anden lovgivning

Det er en forudsætning for ydelse af tilskud at der opnås de nødvendige tilladelser m.v. efter gældende lovgivning.

9. Medfinansiering fra amtet

Hvis amtet i ansøgningen om projektgennemførelse forpligter sig til at medfinansiere projektet, forpligter amtet sig til samtidig at oplyse hvilke udgifter amtets medfinansiering skal dække.

10. Fordeling af udgifter til jordfordeling og matrikulære berigtigelser ved kombineret vandløbsrestaurering og VMP II vådområdeprojekter

I de tilfælde hvor amtet i forbindelse med genopretning af et vådområde gennemfører genslyngning af vandløb, men vandløbsrestaureringen ikke er afgørende for om kriterierne, jf. bekendtgørelse nr. 784 af 1. september 2001 om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder, kan opfyldes, afholder amtet den merudgift til jordfordeling og matrikulære berigtigelser der er forbundet med vandløbsforlægningen.

11. Andet tilskud

Hvis der opnås tilskud til projektet efter anden lovgivning, skal Naturstyrelsen underrettes herom. Naturstyrelsen vurderer i hvert enkelt tilfælde om der er særlige grunde til at reducere det bevilgede beløb. Hvis det tilskud styrelsen har bevilget er udbetalt, kan det herefter forlanges helt eller delvist tilbagebetalt.

12. Amternes køb og salg af fast ejendom, samt ydelse af engangskompensation

Køb af fast ejendom
Forinden der indgås endelig købsaftale, skal der indhentes en udtalelse fra Direktoratet for FødevareErhverv om købssummens størrelse, vilkårene for handlen samt Direktoratet for FødevareErhvervs konkrete vurdering af ejendommens handelsværdi. Købesummen må ikke overstige den af Direktoratet for FødevareErhverv vurderede handelsværdi.

Salg af fast ejendom
Salg skal ske til højest bydende efter forudgående offentligt udbud efter statens regler, jf. Finansministeriets cirkulære af 6. januar 1995 om almindelige regler for salg af statens faste ejendom, §§ 2, 3, 5, 6, 7 og 8, dog § 3, stk. 2, således at ejendommens skønnede kontantpris baseres på en konkret vurdering fra Direktoratet for FødevareErhverv eller Told og Skat. Hvis amtet ønsker at beholde ejendommen/arealerne, sker amtets erhvervelse efter samme regler.

Ydelse af engangskompensation
Endelig aftale om ydelse af engangskompensation må ikke ske uden at Direktoratet for FødevareErhverv i det konkrete tilfælde har vurderet at kompensationens størrelse ikke overstiger faldet i handelsværdi som følge af genopretning af området.

13. Køb af tjenesteydelser og gennemførelse af anlægsarbejder

Aftale om køb af tjenesteydelser i form af forundersøgelser indgås efter at der er indhentet flere tilbud i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 42 af 1. marts 1994 om udbud og udlicitering af statslige drifts- og anlægsopgaver kapitel 1 og 2. Der indgås aftale med lavestbydende rådgiver, eller den rådgiver som har afgivet det mest fordelagtige tilbud. Udbud efter forhandling kan anvendes i forbindelse med indhentning af tilbud på detailprojektering, udbud og tilsyn. Ansøgninger om rådgiverydelse til det mest fordelagtige tilbud eller valg af rådgiver efter forhandling skal indeholde begrundelse for valget. Tilbud på rådgiverydelser skal uanset udbudsform godkendes af koordinationsudvalget sammen med ansøgningen, og Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at afvise at yde tilskud.

Ved projekter hvor rådgiverydelsen kan blive større end 400.000 kr. skal der under alle omstændigheder gennemføres offentligt eller begrænset udbud.

Offentlig udbud og begrænset udbud forudsætter en offentliggørelse. Offentliggørelse kan opfyldes gennem annoncering i "Udbudsavisen" på NetTidende under Statens Information ( www.udbudsavisen.dk ). Ved begrænset udbud kan offentliggørelse dog undlades i de i cirkulærets, § 12, stk. 3 nævnte tilfælde.

Direktoratet for FødevareErhverv kan uden udbud engageres til at gennemføre den ejendomsmæssige forundersøgelse.

Aftale om anlægsarbejder skal indgås efter Byggestyrelsens cirkulære af 14. april 1989 om udbud af bygge- og anlægsarbejder. Dog § 10 således at amtet kan give kontrolbud på anlægsopgaver i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 42 af 1. marts 1994, § 4.

14. Procedure for Direktoratet for FødevareErhvervs køb af puljejord.

I forbindelse med vådområdeprojekter er det ofte hensigtsmæssigt, forud for projektets gennemførelse, at erhverve puljejord.

Før Naturstyrelsen kan give tilladelse til at erhverve jord og bygninger, skal amtet have søgt om midler hertil. Endvidere skal projektet være behandlet i koordinationsudvalget, og Naturstyrelsen skal have meddelt tilsagn om tilskud til forundersøgelser for projektet. Herudover er det en betingelse at der skal handles her og nu, og at Direktoratet for FødevareErhverv vurderer at jorden er anvendelig i forbindelse med realisering af projektet.

Midlerne til køb af jord og bygninger trækkes fra amtets forhåndsreservation eller fra eventuel yderligere meddelt bevilling.

Køb af jord og bygninger
Handelsprisen skal svare til markedsprisen. Handelsprisen fastsættes af Direktoratet for FødevareErhverv.

Normalt skal det tilstræbes at der kun købes jord og ingen bygninger, men såfremt forholdene taler for det, kan bygninger købes med. Værdien af bygninger fastsættes af Direktoratet for FødevareErhverv normalt på baggrund af en vurdering fra en lokal ejendomsmægler.

Jorden bortforpagtes indtil projektets gennemførelse på 1-årige kontrakter, og bygninger søges afhændet hurtigst mulig.

Salg af jord og bygninger
Alle tab og gevinster på jord og bygninger der sælges i forbindelse med realiseringen af et vådområdeprojekt, vedrører alene Direktoratet for FødevareErhverv og indgår i den samlede projektøkonomi.

I tilfælde hvor projektet ikke gennemføres, sælges jord og bygninger. Tab og gevinster vedrører alene Direktoratet for FødevareErhverv.

15. Procedure for Direktoratet for FødevareErhvervs start af jordfordeling

Amtet kan anmode Direktoratet for FødevareErhverv om at starte en jordfordeling. Dette forudsætter at der er meddelt tilsagn om midler til gennemførelse af projektet, og at koordinationsudvalget har godkendt at der kan startes en jordfordeling.

REVISIONSINSTRUKS


§ 1. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor, af Kommunernes Revisionsafdeling eller af andre kommunale revisionsorganer.

Stk. 2. Revisionen omfatter regnskabet for det samlede projekt.

§ 2. Revisionen skal påse at regnskabet for projektet er udarbejdet således at det direkte kan sammenlignes med det med Naturstyrelsen aftalte budget der lå til grund for tilskudstilsagnet.

§ 3. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (lovbekendtgørelse nr. 489 af 24. juni 1991).

Ved revisionen efterprøves om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages ligeledes en vurdering af hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Miljø- og Energiministeriets midler og ved gennemførelsen af de aktiviteter der er omfattet af projektet.

§ 4. Revisionen kan udføres ved stikprøvevise undersøgelser. Revisionens omfang afhænger af projektets administrative struktur og de etablerede forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Som led i revisionen undersøger revisor eksisterende forretningsgange vedrørende registrering af tilskudsudløsende faktorer med henblik på at påse om den interne kontrol er betryggende.

§ 5. Den (de) projektansvarlige skal give revisor de oplysninger som må anses af betydning for bedømmelsen af projektets regnskab. Den (de) projektansvarlige skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser denne finder nødvendige, og skal sørge for at revisor får de oplysninger og den bistand som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

Endvidere har Rigsrevisionen adgang til fra den (de) projektansvarlige at indhente oplysninger og materiale samt til at foretage besigtigelser vedrørende projektet til brug for en vurdering af den (de) projektansvarliges økonomiforvaltning.

§ 6. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af vilkår eller forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give den (de) projektansvarlige meddelelse derom samt påse at den (de) pågældende inden 3 uger giver Naturstyrelsen meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Naturstyrelsen. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

§ 7. Revisor fører en revisionsprotokol som indsendes sammen med slutregnskabet. I revisionsprotokollen indføres beretning om hvilket revisionsarbejde der er udført samt alle væsentlige forhold der har givet anledning til bemærkninger.

Specielt oplyses om revisors undersøgelser af, vurdering og konklusioner vedrørende projektets interne kontrol og registreringssystemer, projektets formål (navnlig om dispositioner falder indenfor formålet), sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I bilaget indføres endvidere beretning om den udførte revision, herunder:

- om revisor opfylder de lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser,

- om revisor under sin revision har modtaget alle de oplysninger der er anmodet om,

- om revisor anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen,

- om statsstøtten er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår og er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

I revisonsprotokollen indføres endvidere oplysninger om eventuelle særlige kontrolarbejder, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning eller assistance.

Stk. 2. Det reviderede regnskab forsynes af revisor med en påtegning hvoraf skal fremgå at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Forbehold skal fremgå af påtegningen. Såfremt revisionen udføres af en statsautoriseret eller en registreret revisor skal påtegningen i øvrigt følge Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 90 af 22 februar 1996 om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v.

Stk. 3. Genpart af revisionsprotokollen indsendes af den (de) projektansvarlige til Naturstyrelsen sammen med det påtegnede slutregnskab.