Ændring af administrationspraksis

21. september 2001

Svar på henvendelse fra Århus Amt

Udbud af den tekniske forundersøgelse

Århus amt har foreslået, at der ved udbud af de tekniske forundersøgelser udover at vælge den "lavest bydende" bliver mulighed for at vælge det "økonomisk mest fordelagtige bud", i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 42 af 1. marts 1994.
Forundersøgelserne har generelt vist sig at være dyrere end forventet, hvorfor der umiddelbart ikke er noget, der taler for at ændre på udbudsformen. Koordinationsudvalget vurderer imidlertid, at der kan være behov for mere fleksibilitet i ordningen, hvorfor amtets forslag imødekommes. Dog i første omgang kun i en forsøgsperiode på et halvt år, hvorefter den nye administrationspraksis vil blive taget op til revision.
I de tilfælde, hvor amtet ikke vælger den lavest bydende, men den økonomisk mest fordelagtige, betinges det at ansøgningen om midler til forundersøgelse indeholder en grundig argumentation for valg af rådgiver. Som hidtil forbeholder Naturstyrelsen sig ret til at afvise amtets ansøgning om midler til forundersøgelser, hvis denne findes for dyr, eller - i de tilfælde hvor amtet ønsker at vælge en anden rågiver end den billigste - hvis koodinationsudvalget ikke er enig i amtets argumentation for valg af rådgiver.

Udbud af detailprojektering

Århus Amt har ligeledes foreslået, at amterne kan indgå aftale om detailprojektering, udbud og tilsyn med forundersøgelsens rådgiver på baggrund af et acceptabelt tilbud, uden at der skal indhentes nye tilbud.
Koordinationsudvalget vurderer , at det kan være hensigtsmæssigt at den samme rådgiver kan stå for både forundersøgelser og detailprojekteringen, udbud og tilsyn. Dog under forudsætning af, at tilbudet vurderes økonomisk acceptabelt, i modsat fald skal opgaven udbydes til 2 eller flere udbydere.
Ligesom ovenfor er det forudsat af at Naturstyrelsen som hidtil kan afvise amtets ansøgning om tilskud, hvis det findes for dyrt.
Ved meget store projekter hvor detailprojekt, udbud og tilsyn kan blive dyrere end 500.000 kr. skal der under alle omstændigheder gennemføres offentligt eller begrænset udbud.

Amtslige rådgivningsydelser

Århus Amt foreslår, at amterne selv udfører dele af forundersøgelserne uden at udbyde de pågældende delydelser til andre rådgivere, således at amterne alene løser disse opgaver på baggrund af egne tilbud omfattende de enkelte delydelser.
Koordinationsudvalget er af den opfattelse, at hvis amterne selv ønsker at løse dele af forundersøgelserne skal det fortsat ske i konkurrence med minimum en anden rådgiver. Amterne kan som hidtil vælge at udbyde forundersøgelsen som delopgaver, således at amtet kan nøjes med at udfærdige kontrolbud på de delopgaver, de selv ønsker at løse. Udvalget opfordrer amterne til i højere grad selv at byde på dele af forundersøgelserne. Herved kan udvalget få et bedre grundlag for at vurdere om og i givet fald hvordan en eventuel fast pris kan fastsættes.

Engangskompensation

Århus Amt foreslår, at det ikke længere skal være nødvendigt, at DFFE skal godkende engangskompensationens størrelse.
Engangskompensationen skal afspejle det økonomiske tab landmanden har ved at ændre driften på de arealer, der er omfattet af et projekt. Koordinationsudvalget finder det rimeligt, at en ikke regional myndighed med erfaring for prisfastsættelse på landbrugsjord tager stilling til kompensationsniveauet, således at der ikke opstår regionale forskelle i kompensationsniveauerne.
Da Direktoratet for FødevareErhverv indenfor korte tidsrum kan behandle de pågældende sager, har udvalget ikke fundet grundlag for, at Direktoratet for FødevareErhverv skal ophøre med at godkende engangskompensationens størrelse.