Administrationspraksis for vådområdeindsatsen

Den 8. maj 2001

Opfølgning på midtvejsevalueringen

Resultatet af midtvejsevalueringen af vådområdeindsatsen under Vandmiljøplan II er, at der gives mulighed for, at den økonomiske ramme på 25.000 kr. pr. ha kan forhøjes efter en konkret vurdering i projekter, der har en høj grad af opfyldelse af de gældende kriterier. Omvendt kan det komme på tale at give lavere tilskud til projekter, der kun bidrager til et minimum af målopfyldelse. Der vil fortsat ikke under nogen omstændigheder blive givet højere tilskud end den vurderede værdiforringelse på arealerne.

I øvrigt kan eventuelle konstaterede stigninger i jordpriserne siden indgåelsen af VMP II aftalen tages i betragtning.
Efter den gældende bekendtgørelse om kriterier for tilskud til genopretning af vådområder er der to hovedhensyn, som projekterne skal tilgodese:

1. En betydelig kvælstoffjernelse.
2. En positiv effekt på naturen i projektområdet.
Inden for disse rammer vil følgende forhold fremover indgå i bedømmelsen af de enkelte projekter, hvor der søges om forhøjet tilskud.

Ad. 1 Kvælstoffjernelse

I forhold til den vurderede gennemsnitlige kvælstoffjernelse for de projekter, der allerede er godkendt til forundersøgelse, vurderes det, om projektet har en lav, middel, høj eller meget høj kvælstoffjernelse.

Desuden vil der blive lagt vægt på, om projektområdet ligger i oplandet til særligt sårbare vandområder (f.eks. Limfjorden).

Ad. 2 Forbedring af naturen

En række forskellige elementer vil indgå i vurderingen heraf.
Det følger af de gældende kriterier, at vådområdeprojekter ikke må føre til ændring af i forvejen næringsfattige naturtyper så som heder, næringsfattige enge, moser og evt. næringsfattige småsøer ved tilledning af næringsrigt vand. Herudover vil det indgå i overvejelserne, om projektets positive effekt på naturindholdet er lav, middel eller høj, samt i hvilket omfang der indgår halvkulturarealer i projektet.
Desuden vil der blive lagt vægt på, om der skabes store samlede projektområder. Det drejer sig primært om projektområder, som er større end 100 ha og/eller arealer, der skaber sammenhæng med eksisterende naturområder.
Såfremt projektområdet er mindre end 100 ha lægges der vægt på, om projektområdet skaber fysisk sammenhæng med andre naturområder, dvs. det er ikke nok i sig selv, at projektområdet ligger i en ådal. Projektet skal også kunne medvirke til, at der bliver skabt en ny biologisk forbindelse til andre naturområder. Således kan der ved genopretning af flere delområder skabes sammenhæng og bedre muligheder for spredning af dyr og planter i området.
Det vil også indgå i vurderingen, om projektet rummer mulighed for at sikre eller bidrage til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og/eller naturtyper i habitatområder eller fuglebeskyttelsesområder. Projektområdet kan enten ligge i eller op til et NATURA 2000 område. Det skal klart fremgå af ansøgningen, hvilke arter og naturtyper der forventes at blive forbedret og hvordan.

Projekter med lav kvælstoffjernelse

Som noget nyt gives der også mulighed for en vis fleksibilitet i ordningen vedr. kriteriet om kvælstoffjernelse.
Efter en konkret vurdering kan der således ydes tilskud til projekter, der giver en lavere kvælstoffjernelse end 200 kg N pr. ha pr. år. F.eks. kan et projekt, med en forventet kvælstofreduktion på 175 kg N pr. ha pr. år ydes et tilsvarende lavere tilskud, svarende til ca. 20.000 kr. pr. ha. Herved vil genopretning af vådområder blive relevant for større arealer. Det er hensigten at opnå bedre arrondering af projekterne og derved større projekter, hvor randarealer, som ikke har den nødvendige kvælsstoffjernelse, kan regnes med. Det er således ikke meningen, at der generelt kan ydes tilskud til projekter, hvor kvælstoffjernelsen samlet ligger under 200 kg ha.


Koordinationsudvalgets kompetence


Koordinationsudvalget indstiller som hidtil på grundlag af en konkret vurdering, hvor stort et tilskud der bør ydes, herunder om rammen på de 25.000 kr. pr. ha kan forhøjes for et givent projekt.


Tilsagn om tilskud

Det forudsættes i øvrigt, at såfremt forudsætningerne for et projekt ændres teknisk som økonomisk, skal koordinationsudvalget revurdere godkendelsen. Det kan eksempelvis komme på tale at annullere et tilsagn om midler, hvis det viser sig at gennemsnitsprisen for projektet bliver højere end først bevilget.
I de tilfælde hvor et amt kan anvise et projekt, der er billigere end 25.000 kr./ha, vil amtet fortsat have mulighed for at få midler til et tilsvarende dyrere projekt, selvom de ovennævnte supplerende vurderingskriterier ikke fører til, at der i sig selv er grundlag for at bevilge et højere tilskud.


Ændring af bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 966 af 16. december 1998 om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder, vil blive ændret i overensstemmelse med de beskrevne justeringer af ordningen. Der vil ikke være mulighed for at bevilge tilskud til projekter, der fjerner mindre end 200 kg N pr. ha, før en ny bekendtgørelse er trådt i kraft.