Wedellsborg Hoved

Middelfart Kommune

Wedellsborg Hoved. Foto: Udlånt af Fyns Amt.

Hvor
Middelfart Kommune

Type projekt
Genskabelse af sø og strandengsområde
Gennemført i 2001
Størrelse
26,9 ha
Derudover MVJ-aftale på 11,05 ha
Pris
47.337 kr. pr. ha
Finansiering
Statens VMPII-midler
Amtet medfinansierer: 17.337 kr. pr. ha
MVJ-aftale om yderligere 11,05 ha til græsarealer


Baggrund

I 1946 blev området drænet med et drænsystem, der mundede ud i en pumpekanal, hvorfra en pumpe førte vandet ud i Tybrind Vig, så jorden kunne bruges som omdriftsjord.
Tybrind Vig er et sårbart vandområde, da der er et dybere bassin, som er særlig udsat for iltsvind. Tybrind Vig er målsat som et referenceområde for naturvidenskabelige studier, men lever ikke op til sine målsætninger. Vådområdeprojektet kan være med til at opfylde målene.
Hvad er der sket
For at skabe vådområdet er pumpen blevet fjernet og pumpekanalen fyldt op. Samtidig er drænene i området tilstoppet og dræn fra oplandet ført op, så vandet risler ud over projektområdet for at øge kvælstoffjernelsen. Herved er dannet en lavvandet sø på 12,54 ha med omkringliggende sump og våde enge. For at hindre indtrængen af saltvand er der etableret højtvandsbeskyttelse mod Tybrind Vig. Ud over projektarealet er der indgået MVJ-aftale om miljøvenlig drift af græs på yderligere 11,05 ha. For at undgå at området gror til, afgræsses det med kvæg til gavn for de mange fugle, der ellers vil have svært ved at klare sig i det høje græs.
Efter etableringen af vådområdet er bestanden af ænder og vadefugle steget kraftigt. Bl.a. er der set 8-9 par Gråstrubet Lappedykker, Gravand, Skeand, Atlingand, Vibe, Stor Præstekrave, Lille Præstekrave, Rødben, Dobbeltbekkasin.
Særligt ved dette projekt
Vådområder har en kvælstoffjernelse på 234 kg N pr. ha pr. år.
Vådområdet indgår i DMU’s overvågningsprogram for VMPII vådområdeprojekter.

Wedellsborg Hoved. Foto: Udlånt af Fyns Amt.