Vorup Enge

Randers Kommune

Hvor
Randers Kommune
Type projekt
Etablering af vådområde
Gennemført i 2004
Størrelse
119,5 ha
Pris
42.386 kr. pr. ha
Finansiering
Statens VMPII-midler.
Amt og Aage V. Jensens Fonde har medfinansieret med 13.526 kr. pr. ha.
MVJ-aftale om 3,4 ha.
Århus Amt har desuden finansieret anlæg af stier i området.
Aage V. Jensens Fonde har særskilt bidraget med en gangbro over Gudenåen, 2 fugletårne i området, samt 1 fugletårn og en undervisningspavillon i umiddelbart tilknytning.

Baggrund
Vorup Enge var indtil 1949 et lavtliggende engområde ud mod Gudenåen. Engene blev overvejende brugt til høslet. I 1949 påbegyndtes afvanding af området ved hjælp af afvandingskanaler og en pumpestation. For at hindre oversvømmelse fra Gudenåen blev der bygget et dige som afgrænsning. Siden afvandingen har jorden sat sig op til 1 meter, så nogle af de lavest liggende arealer ikke længere var mulige at opdyrke. Det meste af projektområdet blev brugt som landbrugsjord i omdrift. Afstrømning fra oplandet til Vorup Enge er begrænset.

Projektområdet ligger umiddelbart op ad Randers by og er derfor ud over fjernelsen af kvælstof også interessant pga. den rekreative værdi af bynært natur.

Hvad er der sket
Ved projektet er forsøgt at genskabe Gudenåens oprindelige indlandsdelta, så området kan påvirkes af den naturlige dynamik fra åen og den daglige tidevandesforskel på 0,5 m. Diget er gennembrudt flere steder og de resterende dele af diget ændret mod Gudenåen til naturlige øer, som man ser i et naturligt indlandsdelta. Pumpestationen er nedlagt og nedgravede drænrør er erstattet af åbne grøfter med et højere bundniveau end det hidtidige. Efter etableringen består området af ca. 56 ha vandflade omkranset af 63 ha våde enge. Med tiden forventes dele af området at udvikle sig til rørskov. Projektområdets enge afgræsses.

Da det rekreative element har haft stor betydning for projektet, er der anlagt stier og opsat fugletårne i området.

Kort over Vorup Enge efter projektgennemførelsen.

Randers regnskov sørger for at engene afgræsses med gamle danske husdyrracer og har i sommerhalvåret en guide i området.

Der er mere information i folderen Vorup Enge (folderen er ikke længere tilgængelig på Randers Kommunes hjemmeside) .


Særlige ting ved dette projekt
Vådområdet fjerner 223 kg N pr. ha pr. år.

Links
Aage V. Jensens Fonde
Randers Regnskov