Vindinge Å ved Rønninge Søgård

Kerteminde Kommune

Hvor
Kerteminde Kommune

Type projekt
Afbryde dræn og grøfter samt tiltag i vandløb.
Gennemført i 2005.

Størrelse
10,7 ha.

Pris
84.858 kr. pr. ha.

Finansiering
Statens VMPII-midler. Fyns Amt medfinansierede projektet: 57.302 kr. pr. ha.
Baggrund
Det genoprettede vådområde er samlet på 13,7 ha, heraf 3,7 hektar uden for det egentlige projektareal, og er beliggende langs Vindinge Å ved Rønninge Søgård i Langeskov Kommune. Projektområdet består af den gamle mølledam ved Holts Mølle og de lave arealer langs Vindinge Å opstrøms Ellingevej. Mølledammen blev omkring 1965 afvandet og inddraget til landbrugsjord. Det drænede område er derved blevet afvandet til den gamle møllekanal, der har udløb i Vindinge Å sydøst om Holts Mølle.
Vådområdet ved Rønninge Søgård afvandes via Vindinge Å til Holckenhavn Fjord og derved til Storebælt.
Hvad er der sket
Vådområdeprojektet bevirker, at der vil opstå et vanddækket areal på ca. 1,9 ha og mere eller mindre våde enge på 9,6 ha og dertil 2,2 ha mose.
Inden genskabelsen af vådområdet bestod projektarealet af 10,7 ha omdriftsarealer, mens de sidste 3 ha var § 3 beskyttet natur, vandløbsbræmmer og lignende.
Vådområdet er genskabt ved at omlægge drænene fra de omgivende marker, så vandet fra disse kan overrisle projektområdet. Desuden forløber Vindinge Å lavt i terrænet på strækningen, hvilket udnyttes til at oversvømme de vandløbsnære arealer med vand fra åen om vinteren, når vandmængden er stor. Vådområdet får afløb til Vindinge Å gennem de to eksisterende afløb, dels ved Holts Mølle dels gennem mølledammens tilbageløb i den nordvestlige del af området.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet forventes at kunne fjerne ca. 270 kg N pr. ha pr. år svarende til 3,7 tons pr. år.